mandag, 06 desember 2010 23:45

LVSH har hatt møte med Kommunal- og regionaldepartementet vedrørende framtidige overføringer til landets vertskommuner

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Representanter for styret hadde den 17. desember et møte med Statssekretær Dag Henrik Sandbakken i KRD for å drøfte de framtidige overføringene til landets vertskommuner i forkant av forslag til nytt inntektssystem som skal behandles av Stortinget i vårsesjonen.

LVSH har nylig vært i møte med representanter for Kommunal- og regionaldepartementet for å diskutere de framtidige økonomiske overføringer til landets vertskommuner. Dette er svært aktuelt nå fordi det i vårsesjonen vil bli behandlet et forslag til nytt inntektssystem som etter planen skal tre i kraft i 2009.

Dette er det tredje møtet vi har med representanter for Regjeringen i inneværende år - og vi føler vi har en god dialog med regjeringspartiene.

Denne saken vil få en sentral plass på vår landskonferanse og årsmøte som avholdes på Gardermoen Quality Hotell 6. og 7. mars 2008.

LVSH vil benytte anledningen til å takke alle vertskommuner for bidrag med å fylle ut vårt skjema om alderssammensetning blant vertskommunebeboerne. Dette er et viktig bidrag i den pågående diskusjonen med KRD om framtidige overføringer. LVSH har lyst til å gjennomføre en slik registerring hvert år i tiden som kommer for å holde oss og styresmaktene orienterte om utviklingen blant vertskommunebeboerne.

Under følger en oppsummering av det avholdte møtet:

Møte mellom KRD og LVSH 17.12.07

Til stede fra KRD:

Statssekretær Dag Henrik Sandbakken

Terje Falck, Sigurd Pedersen, Karen Byrhagen

Til stede fra LVSH:

Styreleder Svein Erik Hilmen

Birger Bjørnstad, Stein W. Øhrn

Styreleder i LVSH Svein Erik Hilmen takket for anledningen til å møte Departementet nok en gang for å legge fram våre synspunkter vedrørende de framtidige overføringer til landets vertskommuner.

Styremedlem Birger Bjørnstad fikk så ordet for å legge fram data fra LVSH,s registrering av antall gjenlevende vertskommunebeboere.

Bjørnstad la vekt på følgende forhold:

  • Det er nå totalt 920 personer som mottar vertskommunetilskudd i landets 33 vertskommuner.
  • Aldersfordelingen er som følger:

31 – 49 år: 179 personer

50 – 66 år: 575 personer

67 – 79 år: 137 personer

80 – 89 år: 29 personer

Gjennomsnittsalder: 58,08 år.

Vår gjennomgang viser at mange personer vil passere 67 år i de neste årene. Gjennomgangen viser også med tydelighet at svært mange vertskommuner vil ha et betydelig vertskommuneansvar fortsatt i mange år.

LVSH er opptatt av forutsigbarhet og ønsker fortsatt primært å få tilbakeført til vertskommunetilskuddet ca. halvparten av de totale overføringene som ble innlemmet i inntektssystemet fra 2005.

LVSH framførte også en bekymring over at personer som har behov for særlig ressurskrevende tjenester faller ut av ordningen ved fylte 67 år. LVSH mener at dette må følge behov og ikke alder.

KRD uttalte at de ser en stor nytteverdi av samtaler med LVSH. De ga klar tilbakemelding på at de vil se alvorlig på våre synspunkter vedrørende personer med behov for særlig ressurskrevende tjenester. De uttalte videre at de er klar over at Regjeringen tidligere har lovet at ingen vertskommuner skal tape på omleggingen av overføringene og at de vil leve opp til dette også ved behandlingen av forslag til nytt inntektssystem.

Det var enighet om å fortsette den gode dialogen som er mellom partene.

Stein W. Øhrn

Generalsekretær LVSH