Skriv ut denne siden
søndag, 04 oktober 2015 09:49

Vedtekter for LVSH

Ranger denne artikkelen
(1 Stemme)

LVSH - nye vedtekter fra 1.10.2015

(vedtatt i årsmøte 25.9.2015)

1. ORGANISASJONENS NAVN

Organisasjonens navn er: Landssammenslutningen av vertskommuner for sentralinstitusjoner i det tidligere HVPU (helsevernet for psykisk utviklingshemmede). Til daglig anvendes LVSH eller Vertskommunesammenslutningen.

2.  MEDLEMSKAP

Kommuner som mottar vertskommunetilskudd fra staten kan være medlemmer i organisasjonen.

3.  ÅRSMØTE

Årsmøte arrangeres hvert annet år innen utgangen av mai måned. Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ.

Innkalling til årsmøte skal utsendes med minst to måneders frist. Frist for innsending av saker er tre uker før møtet.

Årsmøtet skal inneholde følgende saker:

· Valg av møteledelse og referent
· Godkjenning av innkalling og saksliste
· Beretning fra styret
· Forslag til handlingsplan
· Regnskap med revisjonsrapport
· Fastsettelse av kontingent
· Forslag til budsjett
· Innkomne saker
· Valg

Hver medlemskommune har en stemme på årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes om styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

4.  STYRET

Styret velges av årsmøtet. Det velges leder, nestleder og tre styremedlemmer. Styret bør bestå av tre folkevalgte og to administrativt tilsatte.

Begge kjønn bør være representert med minst to. Det kan velges inntil 3 vararepresentanter,

Alle styremedlemmer mottar møtegodtgjørelse etter vedtak i årsmøte.

Styret er organisasjonens utøvende organ mellom årsmøtene.

5.  KONTINGENT

Alle medlemskommuner betaler lik kontingent. Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

6.  UTMELDING

Det løper en frist på ett år for uttreden av LVSH, regnet fra førstkommende årsskifte etter at kommunens utmelding er meddelt til styret.

7.  ADMINISTRASJON

Organisasjonen ledes av et styre. Styreleder og nestleder utgjør styrets arbeidsutvalg.

Styret utpeker ett av medlemmene til å ha ansvar for budsjett og regnskap. Dette gjøres i samarbeid med Søndre Land. Revisjon utøves av Søndre Land sin revisor.

Utbetalinger og regninger attesteres av regnskapsansvarlig, anvises av styreleder og sendes Søndre Land for utbetaling.

En av styrets medlemmer er referent og har ansvar for at styreprotokoller skrives og at disse og andre aktuelle saker legges ut på nettsiden.

8.  OPPLØSNING

Vedtak om oppløsning må fattes minimum ett år i forkant av nedleggelsen. Oppløsning skal skje med minst ¾ flertall på årsmøtet.

Eventuelle aktiva tilbakeføres medlemskommunene med lik andel.

 

Sist redigert lørdag, 16 januar 2016 14:23

Beslektede artikler