tirsdag, 07 desember 2010 00:17

Styrets vurdering av LVSH`s framtid

Under følger styrets vurdering av organisasjonens framtid og forslag til årsmøtet vedrørende det samme

SAK 5 - 2009

Styrets vurdering av LVSH’s framtidige organisering.

Bakgrunn

På landskonferansen i 2007 ble det stilt spørsmål ved hvilken rolle LVSH skal spille etter 2009 og hvilket behov det ville være for organisasjonen etter dette. Det ble også stilt spørsmål ved om det kanskje ville være behov for en annen organisering i framtida, eventuelt en beredskapsorganisasjon.
Grunnen til at 2009 ble satt som et aktuelt tidspunkt var at det skulle vedtas et nytt inntektssystem dette året og man antok at de fleste brikker i forhold til framtidig finansiering av vertskommunene da ville falle på plass.

Aktuelle forhold

Vertskommunetilskuddet
LVSH’s hovedformål er å sikre landets vertskommuner gode rammevilkår for de personer med utviklingshemming kommunene har overtatt ansvaret for fra andre kommuner.

Vertskommunefinansieringen med et eget vertskommunetilskudd til landets 33 vertskommuner for tidligere HVPU – institusjoner har blitt endret flere ganger siden etableringen av tilskuddet i 1993. Siste endring skjedde i 2009 da det ble innført et nytt inntektssystem for kommunene.
Resultatet har blitt at vertskommunetilskuddet nå er eneste finansieringskilde for den spesielle vertskommuneoppgaven.
Staten har vedtatt at det nå skal være registreringer av gjenlevende vertskommunebeboere hvert annet med påfølgende umiddelbar nedtrapping uten bruk av noen overgangsordning.

LVSH har reagert på denne ordningen i og med at den vil slå negativt for de kommuner som vil oppleve store frafall i beboermassen.
Styret opplever at LVSH her har et viktig arbeid å gjøre ved å få beholde en overgangsordning som sikrer rimelig tid til omstilling av virksomheten. Styret arbeider aktivt med denne saken, både i forhold til aktuelle departement og i forhold til sentertale aktører på Stortinget.
Omstillingsarbeidet i vertskommunene er spesielt. For det første må man tilpasse aktiviteten til den økonomiske virkeligheten og for det andre må man bedrive endringsarbeid i de eksisterende tjenesteområder i takt med at behovet hos beboerne endres som en følge av aldring.

Det er styrets oppfatning at dette arbeidet bør fortsette i den kommende årsmøteperioden.

LVSH,s framtid som organisasjon

Styret opplever at landssammenslutningen fortsatt har legitimitet hos de sentrale myndigheter, samtidig som vi ser behovet for stadig å vurdere behovet for endringer av organisasjonens drift og organisering.

· De økonomiske utfordringene er fremdeles svært store i de største vertskommunene, og vi er anda ikke mål med å få til gode og forutsigbare rammeoverføringer med en god nedtrappingsordning.

· Styret erfarer at det stadig kommer utfordringer som en følge av våre spesielle oppgaver som vertskommuner. Et område som trenger et økende fokus er de særdeles høye pensjonsforpliktelser de største vertskommunene vil møte i mange år framover. Vi tror at vertskommunesammenslutningen vil kunne spille en rolle som premissleverandør i forhold til å få til gode ordninger på dette området.

· Vi ser at forskjellene i utfordringer og oppgaver blant medlemskommunene er svært store; Fra de kommuner hvor denne virksomheten er den desidert største i kommunen til de kommuner hvor dette spiller en langt mindre rolle. Dette kan føre til en avskalling av medlemsmassen. Det kan være aktuelt å vurdere forskjellige kontingentsatser for å anskueliggjøre denne forskjellen.

· Vertskommunesammenslutningen LVSH har vært en viktig ressurs for en god gjennomføring av ansvarsreformen. Styret opplever det som viktig å fremdeles være en organisasjon som arbeider for en god gjennomføring av reformen for mennesker med utviklingshemming.

Vurdering
Styret ser at omfanget i oppgaver vi har som organisasjon stadig endres og at det er annerledes i dag enn det var for noen år siden.

Det er allikevel store uløste oppgaver når det gjelder økonomiske forhold som gjør at LVSH fortsatt bør ha legitimitet som interesseorganisasjon.

Styret ønsker å legge fram en sak for årsmøtet i 2010 som tar for seg følgende forhold:

· Er det fortsatt behov for en organisasjon som LVSH og i så fall er det fortsatt behov for årsmøter hvert år?
· Skal man fortsatt ha en lik kontingent, eller bør den differensieres etter størrelsen på vertskommuneansvaret?
· Er det behov fortsatt behov for et sekretariat i organisasjonen og hvordan skal dette i så fall organiseres?
· Gir de eventuelle endringsforslag behov for endringer av vedtektene?

Forslag til vedtak:

Årsmøtet slutter seg til styrets vurdering om å legge fram en sak til årsmøtet 2010 om LVSH,s framtidige organisering.