mandag, 06 desember 2010 23:47

Nyhetsbrev fra styret om Kommuneproposisjonen

Under følger nyhetsbrev om Kommuneproposisjonen og stortingets behandling av denne

· Regjeringens forslag til Kommuneproposisjon for 2009 er nå behandlet i stortinget og det er nå klart at LVSH kan innkassere en ny seier:

Følgende står å lese Inst. S. Nr. 263 (2007 – 2008) Innstilling fra Kommunal og forvaltningskomiteen om Kommuneproposisjonen 2009:

”Kap 761 post 61 tilskudd til vertskommuner:

I 2005 ble deler av vertskommunetilskuddet, tilsvarende den daværende verdien av kriteriet psykisk utviklingshemmede over 16 år, innlemmet i det generelle rammetilskuddet til kommunene. Todelingen av tilskuddet til de 33 vertskommunene har imidlertid vist seg å være komplisert. Det foreslås derfor å føre den andelen av tilskuddet som nå ligger i inntektssystemet, tilbake til det øremerkede tilskuddet. Størrelsen på beløpet og uttrekket vil bli presentert i St.prp.nr. 1 for 2009. Dette kan gjøres uten at det medfører fordelingsvirkninger for vertskommunene.

2.2.2 Komiteens merknader:

I og med at den delvise innlemmingen av vertskommunetilskuddet blir reversert, og det etableres en fullt ut øremerka ordning, ber komiteen Regjeringen vurdere å se på kriteriene for finansieringen kommunene imellom, slik at dette blir mest mulig rettferdig.”

Den videre behandling av saken:

LVSH ber nå om et møte med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal og regionaldepartementet for å forhandle om premissene for tilbakeføringen av vertskommunemidlene. Vi regner med at dette møtet vil finne sted i god tid før forslaget til statsbudsjett blir lagt fram LVSH’s medlemskommuner vil bli holdt orientert om denne prosessen.

Vi vil så avholde et medlemsmøte i LVSH den 27.oktober på Gardermoen hvor vi vil legge fram realitetene i forslaget til statsbudsjett og hvilke konsekvenser dette vil ha for landets vertskommuner.

På dette medlemsmøtet planlegges det også å presentere mastergradsavhandlingen generalsekretær Stein Øhrn har skrevet om vertskommunetilskuddet.

Mer i denne kategorien Generalsekretæren orienterer »