torsdag, 15 oktober 2015 20:57

Fra Statsbudsjettet 2016 om vertskommuneordningen

I HOD-proposisjonen side 125 under kapittel 761 Omsorgstjeneste står oppført vertskommunetilskudd på post 61 slik:

Regnskap 2014  kr. 947 723 000
Budsjett   2015   kr. 949 150 000
Forslag    2016   kr. 940 115 000 kr

Under etterfølgende kommentarer står:
36,6 mill. kroner i redusert tilskudd til vertskommuner, som følge av frafall av beboere.

Og særskilt på side 139:

Post 61 Vertskommuner
Etter ansvarsreformen i helsevernet for psykisk utviklingshemmede som ble gjennomført tidlig på 1990-tallet, overtok 33 kommuner ansvaret for en rekke beboere hjemmehørende i andre kommuner. Formålet med den øremerkede tilskuddsordningen er å kompensere de 33 vertskommunene for de beboere som valgte å bli boende i institusjonskommunen. Tilskudd er fordelt iht. antall gjenværende vertskommunebeboere. Det er stilt krav om at vertskommunene fører prosjektregnskap for tilskuddet. Kommunene må kunne legge dette fram for Helsedirektoratet på forespørsel.