søndag, 12 oktober 2014 20:26

Forslaget til statsbudsjett

Utdrag fra forslag til Statsbudsjett for 2015  - verts-kommune-tilskudd kap 761 post 61

Fra budsjettproposisjonen Helse- og Omsorgsdepartementet :
Regnskap 2013             = 952 588 000
Saldert budsjett 2014:   = 947 723 000
Forslag 2015:               = 949 150 000

Vi har tidligere summert til 945 173 000 kr med deflatoranslag 3%. Deflator (prisvekst) anslås i Statsbudsjettet 2015 til 3,0 % slik at de kommunevise vertskommunetilskudd for 2015 vil ligge nært opp til beløpene i tabellen i mai på vår hjemmeside:
http://www.lvsh.no/nyheter/iterm/200-vertskommunetilskudd

Utover generell lønns- og prisstigning er de viktigste endringene knyttet til:
• 28,9 millioner kroner i redusert tilskudd som følge av frafall av beboere.
• For øvrig foreslås bevilgningen redusert med til sammen om lag 17 millioner kroner til å styrke andre prioriterte tiltak.
Det er ikke foreslått noe i forhold til å styrke kommunenes evne til å utbetale høye pensjonspremier.
Styret i LVSH har anmodet om å komme på høring i så vel Helse- og omsorgskomiteen som kommunal- og moderniseringskomiteen.
Uttalelse vedrørende høring følger dette informasjonsskrivet.
Styret vil komme tilbake med flere opplysninger etter at høringene er avsluttet.