mandag, 06 desember 2010 23:36

Generalsekretæren orienterer

Her følger en orientering fra generalsekretæren om viktige saker vedrørende landets vertskommuner

Ordførerkonferanse og møte med HOD og KRD

I høst gjennomførte LVSH en ordførerkonferanse som samlet ordførere fra 19 vertskommuner. Formålet med konferansen var å samle oss om framtidige økonomiske krav for de framtidige overføringene til vertskommunene.

Det ble enighet om å anskueliggjøre vertskommunenes behov for at pengene som tidligere er lagt inn i inntektssystemet, blir tilbakeført til vertskommuneramma innen 2009.

Det var også enighet om at de kommuner som har tapt på ordningen fram til i dag må få kompensert dette tapet.

Disse sakene er formidlet både til Stortinget gjennom høringer om statsbudsjettet og i møte med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet tidlig i vinter.

Vi har enda ikke oppnådd full enighet med departementene, men de er opptatt av en nær diaolog med LVSH om den videre utvikling innenfor dette feltet. Gjennomgangen av et nytt inntektssystem som skal foretas under behanding av kommuneproposisjonen for 2009 blir en viktig milepel i dette arbeidet.

LVSH og departementene er enige om å møtes en gang i halvåret for å diskutere disse sakene videre og for stadig å holde hverandre oppdaterte om saker som vedrører landets vertskommuner.

Neste møtet med departementene blir i august/september 2007.

Viktige vertskommunespørsmål

Styret i LVSH har besluttet å nedlegge det interkommunale vertskommuneprosjektet. Dette betyr på ingen måte at vi ikke vil fortsette å arbeide med viktige spørsmål som angår framtida til landets vertskommuner, men snarere at dette arbeidet vil få en annen form.

Styret har besluttet å etablere to arbeidgrupper som skal være til støtte for styret og generalsekretæren i arbeidet med informasjonsformidling og arrangering av konferanser for å drive aktiv erfaringsutveksling og som en læringsarena.

Styret vil oppfordre personer som kunne ha interesse av å delta i arbeidet med utviklingen av vår hjemmeside eller å være med i en arrangørstab om å melde dette til generalsekretæren.

Viktige saker på landskonferansen og årsmøtet

Vi ønsker å framheve to saker som særdeles viktige i det framtidige arbeidet i LVSH.

For det første vil ha stadig fokus på de økonomiske overføringene fra staten. PÅ landskonferansen vil LVSH ta for seg de økonomiske forholdene i vertskommunene i dag og utviklingen slik vi ser den fram til 2011. Vi vil ta for oss samtlige vertskommuner, så her blir det viktig å være til stede.

Styret har også sett nødvendigheten av å ha en grundig diskusjon om LVSH,s framtid. I den forbindelse blir det utarbeidet forslag til en startegi for det framtidige arbeidet med et mål om å utarbeide et startegisk plandokument. Dette vil bli viet stor oppmerksomhet på landskonferansen.