fredag, 16 august 2013 11:36

Et notat om framtidige pensjonsforpliktelser for vertskommunene mai 2013

Da reformen for mennesker med utviklingshemming ble vedtatt av et enstemmig storting i 1988 og HVPU- institusjonene skulle avvikles, var det en forutsetning at alle personer fra HVPU skulle flytte til opprinnelig hjemskommune. Det ble fort klart at svært mange personer ønsket institusjonskommunen som framtidig bostedskommune.
Som en konsekvens av dette, og innretningen av inntektssystemet ......

Se vedlegg