mandag, 06 desember 2010 23:56

Styremøte 26.10.09

under kan du lese protokollen fra styremøtet i LVSH 26.10.09

Protokoll fra styremøte i LVSH 26.10.09 – Hotell Opera

Tilstede:
Svein Erik Hilmen, Knut Flølo, Åse Flatland og Birger Bjørnstad
For protokoll: Stein Wilthil Øhrn
Meldt forfall: Anita Ihle Steen. Varamann Svein Roar Jacobsen ble innkalt, men kunne ikke møte.

Saksliste:

SAK 14 – 09/10

Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 15 – 09/10

Formell godkjenning av protokoll fra styremøtet 12.06.09.

SAK 16 – 09/10

Informasjon fra Arbeidsutvalget

SAK 17 – 09/10

Forslag til statsbudsjett for 2010.

SAK 18 – 09/10

Foreløpig gjennomgang av innkomne svar på spørreskjema og høringsdokument.

SAK 19 – 09/10

Økonomirapport

SAK 20 – 09/10

Oppfølging av vedtatte handlingsplan for 09/10

SAK 21 – 09/10

Gjennomgang og forberedelse av medlemsmøtet 27.10.09.

SAK 22 – 09/10

Eventuelt
Det ble meldt to saker:
Orientering om forskningsprosjekt og arbeidsplan framover.

Sak 14 – 09/10
Godkjenning av innkalling og dagsorden

VEDTAK:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 15 – 09/10
Formell godkjenning av protokoll fra styremøtet 12.06.09

VEDTAK:

Protokoll fra (telefon)styremøtet 12.06.09. godkjennes.

Sak 16 – 09/10
Innformasjon fra arbeidsutvalget (AU) om arbeidet etter sist styremøte.

AU viser til vedtaket i sak 09 – 09/10 hvor AU ble pålagt å arbeide for å få til et møte med ledelsen i KS og samtidig arbeide for å få til et møte med Kommunalministeren i god tid før valget.

Dette viste seg å være vanskelige og tidkrevende oppgaver, men vi fikk etter hvert i stand en avtale med ledelsen i KS og referatet fra dette møtet følger under. Det viste seg umulig å få Kommunalministeren i tale, men det har vært kontakt med politisk ledelse i departementet som har stadfestet sine tidligere standpunkt i forhold deres holdning om nedtrapping av vertskommunetilskuddet.

Imidlertid ble LVSH innkalt til møte med Statssekretær Rigmor Aasrud for å diskutere et forslag til en intern INGAR – modell for nedtrapping av vertskommunemidlene. Dette forslaget ble grundig diskutert og endringsforslagene til LVSH har langt på vei blitt tatt inn i forslaget som er presentert i forslag til statsbudsjett for 2010. (følger som egen sak til styret).

Møte mellom KS og LVSH 24.09.09

Til stede
Fra KS: Halvdan Skard, Magne Hustad, Trude Andresen, Trond Hjelmervik Hansen
Fra LVSH: Svein Erik Hilmen, Stein Wilthil Øhrn

Agenda på møtet mellom KS og LVSH 24.09.09.

SAK 1

Framtidig nedtrapping av vertskommunefinansieringen

SAK 2

Vertskommunenes utfordringer i forhold til framtidige ekstraordinære pensjonsutgifter som en følge av vertskommuneansvaret for tidligere HVPU – institusjoner

SAK 3

Ordningen med støtte til kommuner med personer med behov for særlig ressurskrevende tjenester.

SAK 4

Framtidig samarbeid mellom KS og LVSH

Saksframstilling til sak 1

Vertskommunetilskuddet er et tilskudd som gis til 33 vertskommuner som etter gjennomføringen av ansvarsreformen i 1991 har ansvaret for vel 2000 personer med psykisk utviklingshemming. For å unngå at overføringene til vertskommunene skulle bli redusert over tid som følge av endringer i kostnadsnøkkelen i inntektssystemet, ble det fra 1993 etablert et eget øremerket vertskommunetilskudd til kommunene som fikk ansvaret for forholdsvis mange personer som fortsatt ønsket å bo i en vertskommune.

Gradvis avtar antallet tilflyttede utviklingshemmede i vertskommunene. Som en følge av dette nedjusteres også vertskommunetilskuddet gradvis. I overgangsordningen før 2009 ble nedgang i vertskommunetilskudd som skyldes frafall av personer m/psykisk utviklingshemming fordelt over 5 år, ved at øremerket tilskudd til disse klientene ble innlemmet i inntektssystemet og lagt inn i den tidligere overgangsordningen.

Fra 2009 er det lagt inn en ny type overgangsordning innenfor rammen for det øremerkede vertskommunetilskuddet. Erfaringene så langt i 2009 tyder imidlertid på at denne nye overgangsordningen er klart svakere enn dagens ordning. Administrasjonen i KS mener den nye ordningen kan gi store utfordringer for de berørte kommunene, og KS har også fått en henvendelse fra Fylkesstyret i KS Troms som ber om at saken tas opp med staten for å unngå de uheldige utslagene av ordningen.

Eksempel på slike utfordringer finner vi blant annet i vertskommunene Kvæfjord, Ørskog og Balestrand. Kvæfjord kommune har fått redusert vertkommunetilskuddet i 2009 med om lag 2,3 mill kroner. Dette tilsvarer om lag 480 kroner per innbygger som ikke omfattes av noen overgangsordning i 2009. Per innbygger er utslagene størst i Ørskog og Balestrand kommune som begge hadde en nedgang på om lag 675 kroner per innbygger.

Den nye inntektsgarantien som er innført fra og med 2009 skal i prinsippet ikke omfatte endringer i øremerket tilskudd. Dette er brukt som begrunnelse for at endringer i vertskommunetilskuddet ikke er omfattet av inntektsgarantiordningen. Den nye inntektsgarantiordningen (INGAR) slår likevel ut for kommuner som har hatt nedgang i vertskommunetilskuddet i årene 2005-2008. Dette skyldes at det er lagt inn beløp i dagens overgangsordning for disse kommunene. Når inntektsgarantitilskuddet beregnes for 2009 vil beløpene som har inngått i dagens overgangsordning være med i grunnlaget for hver enkelt kommune i 2008, men ikke i 2009. Dette gir isolert sett en nedgang i rammetilskuddet for disse kommunene fra 2008 til 2009, noe som vil bli fanget opp av inntektsgarantien hvis den er stor nok. Flere vertskommuner får inntektsgarantitilskudd i 2009.

På bakgrunn av dette har både KS og LVSH bedt staten om å foreta endringer i nedtrappingsordningen. I saksframlegget vises til vedtak i KS landsstyre i mai 2009 som er likelydende med uttalelser fra LVSH:

• KS ber staten justere overgangsordningen for vertskommunetilskuddet for å unngå de uheldige utslagene av den nye ordningen
• KS mener at trekket i vertskommunetilskuddet skal inngå i beregningen av inntektsgarantitilskuddet
• KS mener at trekket i vertskommunetilskuddet i 2009 på om lag 24 millioner kroner bør tilføres rammetilskuddet. Dette er i tråd med tidligere praksis
• KS mener at det bør etableres som fast praksis at trekk i vertskommunetilskuddet som følge av frafall tilføres rammetilskuddet, og at dette inngår i fremtidige beregninger av inntektsgarantitilskudd

Siste utvikling i saken:

LVSH ble invitert til møte med politisk ledelse i HOD for å diskutere et forslag til en modell til nedtrapping av vertskommunetilskuddet som bygger på prinsippet i INGAR, men som vil bli behandlet internt i HOD hvert år i samband med fordeling av tilskudd etter det faktiske antallet gjenlevende vertskommunebeboere.

LVSH vil redegjøre nærmere for forslaget på møtet.

OPPSUMMERING PUNKT 1

Det er nå på det nærmeste klart at HOD vil innføre en ”intern INGAR – modell” for nedtrapping av vertskommunetilskuddet. Saken blir sannsynligvis lagt fram i forslag tiol statsbudsjett. Ordningen vil sikre kommunene mot brå endringer i inntekter fra ett år til ett annet og vil slå positivt for alle kommuner med store frafall av vertskommunebeboere fra ett år til ett annet. Ordningen vil også innebære at de kommuner med lavest gjennomsnittlige overføringer vil beholde sin 50% nedtrapping inntil de er på gjennomsnittet i overføringer.
Saken vil bli lagt fram for medlemmene når forslag til statsbudsjett er kjent.

Begge organisasjoner (KS og LVSH) ser det positive i at HOD møter vertskommunene med en slik mellomløsning, men begge er klar på at det langsiktige målet være å at vertskommunetilskuddet på sikt skal omfattes av den ordinære inntektsgarantiordningen.

Saksframstilling til sak 2

LVSH har i den senere tid, etter påtrykk fra medlemskommuner, igjen brakt inn et tidligere lite påaktet moment som underbygger at frafallet blant vertskommunebeboerne ikke avstedkommer de umiddelbare kostnadskutt; nemlig de særskilte pensjonsforpliktelsene som påhviler vertskommunene.

For det første har premienivået for pensjoner økt fra knapt 5 prosent på tidlig 1990-tall til nå 14,28 prosent i 2009, uten at dette er tatt hensyn til i de årlige vertskommunetilskudd.

For det andre betyr reglene for føring av pensjonspremie at mange kommuner ikke kostnadsfører hele premien det året den påløper. Dette såkalte premieavviket blir i stedet balanseført som framtidig gjeld, med kostnadsføring over 15 år. Det betyr for eksempel at deler av årets premie blir ført i 2023.
Kommunal Landspensjonskasse har foreløpig beregnet årets premieavvik for Kvæfjord kommune til 9,7 mill kr hvorav andelen til kostnadsføring i 2023 utgjør 647 000 kr. Tilsvarende vil 1/15-del av premieavviket i de etterfølgende år belastes senere år, for eksempel med akkumulering av 15 slike andeler i 2023. Kostnadsføringen i regnskapet for 2023 vil dermed reflektere det uforholdsmessig høye aktivitetsnivået som vertskommune både i 2009 og utover i det neste tiåret, med tilsvarende virkning for de årlige regnskapsresultater.

For det tredje har kommunene generelt et reguleringsansvar for pensjonene også etter at de tilsatte fratrer sine stillinger, både relatert til lønnsutvikling og til forventet levealder. En beregning av de antatte pensjonsforpliktelser i kroner pr innbygger var ved siste årsskifte 139 000 kr for Kvæfjord kommune, om lag det dobbelte av tilsvarende for de øvrige kommunene i Troms.

Disse faktorene illustrerer at de lokale vertskommuneforpliktelsene har et langsiktig perspektiv. Som det også framgår av vedlagte, påpekte kommunen alt i 2002 at pensjonskostnadene må ses ut fra det særskilte aktivitetsomfanget i vertskommunene. Kommunal- og regionaldepartementet uttrykte forståelse for dette, hvoretter kommunen ble tildelt ekstra skjønnsmidler for økte utgifter i 2002 og 2003 med 1 876 000 kr. Politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet har i møter med LVSH sist vinter gitt uttrykk for at de særskilte pensjonskostnader også i fortsettelsen bør møtes med ekstra skjønnsmidler, hvoretter Kvæfjord kommune fremmet søknad til fylkesmannen om økte skjønnsmidler i 2009 ut fra økte pensjonspremier. Der foreligger ikke tilbakemelding på dette fra fylkesmannen.

Videre behandling av saken:

LVSH har nedsatt et utvalg som skal arbeide videre med denne saken – i samarbeid med KLP. Formålet er å få belyst saken i hele dens bredde for så diskutere oss fram til en strategi med formål å få til en kompensasjon for de ekstraordinære pensjonsutgifter som kommer som en følge av vertskommuneansvaret.

LVSH har et ønske om at KS også kan bidra i et slikt arbeide.
Det skal avholdes et medlemsmøte i LVSH tirsdag 27.10.09 på Hotell Opera. Det er et ønske fra LVSH at KS kan stille med representanter som har kompetanse på dette området.

OPPSUMMERING SAK 2

Ks finner det rimelig at LVSH engasjerer seg i en sak som denne. De ga på møtet uttrykk for å ville samarbeide for å finne fram til gode framtidige ordninger på denne saken. KS presiserte det urimelige at kommuner skal påføres ekstrakostnader som følge av et ekstraansvar disse kommunene har påtatt seg som følge av en statlig initiert reform.

Det ble enighet om at KS vil stille med en representant på LVSH’s medlemsmøte 27.10.09 på hotell Opera hvor dette spørsmålet skal belyses. Trude Andresen fra KS koordinerer dette.

Saksframstilling til sak 3:

LVSH har, sammen med brukerorganisasjonene reagert på at ordningen med særlig ressurskrevende tjenester opphører når personen som mottar støtte fyller 67 år.

LVSH har vært i samtaler med KRD om dette, men har hittil ikke oppnådd de resultater de ønsker. KSH har ett ønske om at KS også skal engasjere seg i dette spørsmålet.

OPPSUMMERING SAK 3:

Begge organisasjoner ser det uheldige i at denne ordningen, som er blitt oppsummert som gunstig for kommunene og brukerne, skal opphøre ved pensjonsalder. KS pekte på at det ville være interessant å se dette spørsmålet i samband med Verdighetsgarantien.
Organisasjonene vil forstastt ha dialog i forhold til denne saken.

Saksframstilling til sak 4

LVSH har et ønske om å etablere et nærmere og fastere samarbeidsforhold mellom våre to organisasjoner og kan tenke å formalisere to samarbeidsmøter i året. Man tenke seg at tidspunktene for møtene faller sammen med framlegg til statsbudsjett og framlegg til kommuneproposisjon.

OPPSUMMERING SAK 4:

Halvdan Skard framholdt at han synes det er nyttig og viktig at våre to organisasjoner fortsetter den gode dialogen som har vært på dette møtet. Han mente at KS og LVSH har sammenfallende interesser i de saksområder LVSH er særlig opptatt av og at vi kan utfylle hverandre på flere områder. Han mente derimot ikke det var nødvendig å ha faste møtedatoer, men at det nå er etablert kontakter som kan benyttes for å holde dialogen gående og at det skal være enklere å få til raske møter i framtida når dette synes nødvendig. LVSH hadde ingen store innvendinger i forhold til dette.

VEDTAK
Styret tar informasjonen til orientering og er godt fornøyd med at kontakten med KS er gjenopprettet.

SAK 17 – 09/10

Forslag til statsbudsjett for 2010

Følgende står å lese i årets forslag til Statsbudsjett Kap 761, post 61 – vertskommuner – står følgende å lese.

” Post 61 Vertskommuner
Etter HVPU-reformen, som ble gjennomført tidlig på 1990-tallet, overtok 33 kommuner absvaret for en rekke beboere hjemmehørende i andre kommuner. Formålet med den øremerkede tilskuddsordningen er å kompensere de 33 vertskommunene for de beboere som valgte å bli boende i institusjonskommunen.

I budsjettet for 2009 ble den delen av tilskuddet som ble overført til vertskommunene som rammetilskudd for 2005, tilbakeført til helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Samtidig ble det innført telling hvert annet år av beboere som faller fra, som kompensasjon for at den nye overgangsordningen i inntektssystemet (Ingar) ikke gjelder for reduksjon av øremerkede tilskudd.

Reduksjon i det øremerkede tilskuddet som følge av frafall av beboere

I forbindelse med den delvise reverseringen av vertskommunetilskuddet har Kommunal- og forvaltningskomiteen i Inst. S. nr.263 (2007-2008) bedt regjeringen om å vurdere kriteriene for finansieringen kommunene imellom slik at dette blir mest mulig rettferdig.

En del av vertskommunene vil, på grunn av frafall av beboere, kunne få store endringer i inntekt fra ett år til et annet. Dette kan gi enkelte kommuner utfordringer i arbeidet med omstilling og nedbygging av tjenestetilbudet. For å sikre vertskommuner mot brå inntektsbortfall foreslås å innføre en skjermingsordning slik at ingen kommune, ved frafall av beboere, trekkes mer enn et beløp knyttet til antallet innbyggere i kommunen i året. Skjermingsbeløpet per innbygger skal tilsvare beløpet som gjelder for overgangsordningen i inntektssystemet(Ingar). Den delen av inntektsreduksjonen som den enkelte kommune ikke blir trukket på grunn av skjermingsordningen påfølgende år. Ordningen med 50% uttrekk for kommuner som ligger under dagens gjennomsnitt for vertskommunenesamlet,viderføres så lenge det er beboere igjen i den enkelte kommune.Telling og uttrekk av midler ved frafall av beboere vil bli gjennomført hvert år fram til alle beboere har falt fra og tilskuddsordningen er avviklet i sin helhet. Forslag om ny skjermingsordning har ingen konsekvenser for vertskommunene for 2010.”

VEDTAK

Styret ser det som en seier at det foreslås en intern INGAR – modell administrert av HOD for å sikre vertskommuner mot store inntektsreduksjoner fra ett år til et annet.

Muligheten for å komme inn i den ordinære overgangsordningen i framtiden bør ikke være låst på grunn av denne ordningen.

Styret er meget godt fornøyd med at kommuner som mottar under gjennomsnittet i tilskudd pr beboer fremdeles kun reduseres med 50% ved frafall.

Styret vurderer at presiseringen om at denne tilskuddsordningen skal vare fram til siste beboer har falt fra, er meget gledelig og gir vertskommunene en god sikkerhet for framtida.

Styret vurderer forslaget som å være i tråd med organisasjonens ønsker, og vil gi uttrykk for dette under stortingsbehandlingen i høst.

Sak 18 – 09/10
Det legges fram en gjennomgang av mottatte svar på spørreskjemaet med ulike utsagn :

utsagn 1
Nå er tidspunktet tilstede for at vertskommunene skal behandle vertskommuneoppgaver som andre saker og se på dette som en ordinær kommunal oppgave.

helt enig helt uenig
1 2 3 4 5 6
______________________________________________________________
17 svar – sum: 86 Gjennomsnitt: 5

utsagn 2
Det er viktig at vertskommunene fortsatt har en organisasjon som kan representere dem på høringer på Stortinget
17 svar sum 28 Gjennomsnitt: 2

utsagn 3
Omstillings og endringsarbeidet i landets vertskommuner er spesielt og det er behov for en egen organisasjon som koordinator i dette arbeidet
Svar 16 sum 37 Gjennomsnitt: 2

utsagn 4
Tiden er nå moden for at landets vertskommuner bør organisere og drive omstillings- og endringsarbeidet på egen hånd
Svar 15 sum 61 Gjennomsnitt: 4
utsagn 5
Vertskommuneproblematikken er fremdeles såpass spesiell at det er nødvendig å stå samlet i forhold til statlige myndigheter
Svar 16 sum: 27 Gjennomsnitt: 2

utsagn 6
Når de fleste store saker har fått en endelig løsning bør LVSH etableres som en beredskapsorganisasjon
10 svar sum 23 Gjennomsnitt: 2

utsagn 7
Kontingenten for medlemskap bør fortsatt være lik for medlemskommunene
15 svar sum 40 Gjennomsnitt: 3

utsagn 8
LVSH bør ha differensiert kontingent basert på antall vertskommunebeboere
15 svar sum 63 Gjennomsnitt: 4

utsagn 9
Medlemskommunene bør binde seg for medlemskap for en valgperiode.
12 svar sum 45 Gjennomsnitt: 4

utsagn 10
LVSH kan i fortsettelsen også engasjere seg i områder som undersøkelser og forskning alene, eller i samarbeid med andre
11 svar sum 45 Gjennomsnitt: 4

Foreløpig oppsummering:

• De innkomne svar viser at medlemskommunene fremdeles ser behovet for en organisasjon som LVSH.
• Det kan se ut som at organisasjonen bør legge noe mindre vekt på omstillings- og endringsarbeide og heller konsentrere virksomheten om rene ressursspørsmål.
• Det ser ut til at kommunene ønsker en beredskapsorganisasjon i framtida – når de viktigste sakene har funnet sin løsning.
• Flertallet av de innkomne svar ønsker fortsatt lik kontingent.

VEDTAK

Styret tar den foreløpige oppsummeringen til orientering. Det må arbeides for å få inn svar fra samtlige medlemskommuner innen O1.12.09. slik at det kan legges fram en godt forberedt sak til neste årsmøte.

Sak 19 - 09/10

Regnskapsrapport pr 22.10..09

Post Budsjett 09 Regnskap pr 22.10.09 Rest 09
Lønn 500.000 376.154 123.846
Møtegodtgjørelse 50.000 31.300 18.700
Pensjon fellesordn 40.000 23.215 16.785
Driftsavtale Søndre land 12.000
12.000
Arbeidsgiveravgift 60.000 47.765 12.235
Kontormateriell 5.000 619 4.381
Aviser/tidsskrifter 0 0
Div kontormateriell 0 0
Utgiftsdekning 6.000 5.547 453
Mobiltelefon 4.000 4.000
Repr/gaver 0
Reise og opphold 230.000 181.059 48.941
Kjøregodtgjørelse 22.000 22.022 - 22
Forsikring person 0
Husleie 50.000 45.428 4.572
IT – programvare 5.000 5.000
Konsulenttjenester
SUM U UTGIFT
984.000 21.687
754.496 -21.687
229.504
Medlemskontingent konferanseinntekt
Renter
SUM IN INNNTEKT -810.000
-170.000
-4.000
- 984.000 - 810.000
- 146.325
-
- 956.325 -
- 23.675
-
-23.675

VEDTAK:

Vi ligger an til å holde budsjettet, eller et lite underskudd. Det viser at vårt budsjett er svært marginalt og det bør vurderes å øke kontingenten med anslagsvis kr. 5.000 per kommune.
Saken legges fram for styret når årsmøtesakene skal behandles.

SAK 20 – 09/10

Oppfølging av vedtatt handlingsplan 2009 – 2010

Punkt 1. Finansiering:
Styret har konsentrert arbeidet sitt i forhold til økonomiske spørsmål og med å få til en bedre nedtrappingsmodell av vertskommunetilskuddet enn det som ble vedtatt av stortinget i fjor.

Det framlagte forslag til statsbudsjett viser at vi svært langt på vei har lykkes i dette arbeidet.

Vi har hatt møter med Sosial- og helsedepartementet, fellesmøte med KS og møter med stortingsrep. Hagebakken.

Det vurderes at styret er godt i gang med å oppfylle målsettingen i handlingsplan på finansieringsområdet.

Punkt 2. Aldring, omstilling og informasjon:

Styret har i løpet av perioden arbeidet med ny aldersregistrering av vertskommunebeboere til bruk i det videre arbeidet med å dokumentere situasjonen i medlemskommunene.

LVSH deltar aktivt i utviklingsprosjektet utvikling og aldring (UA) og Funksjonshemming og aldring ( FOA) og har vært pådriver for å starte et forskningsprosjekt for å måle resultater i vertskommuner opp mot resultater i andre kommuner når det gjelder å gjennomføre ansvarsreformen etter de intensjoner som ble vedtatt av stortinget.

Hjemmesiden har ikke vært mye brukt hittil i perioden. De sakene det er arbeidet med så langt, og resultatene fra disse bør formidles gjennom hjemmesida,

Punkt 3 LVSH’s framtid.

Styret er godt i gang med å gjennomføre en undersøkelse om hva medlemskommunene mener i forhold til en videreføring av LVSH som interesseorganisasjon. Resultatene av dette arbeidet blir endelig lagt fram på årsmøtet 2010.

VEDTAK

Styret er godt i gang med å innfri målsettingene som er lagt i handlingsplanen for 2009 – 2010. Arbeidet med informasjonsformidling i forhold til saker vi har oppnådd resultater må intensiveres fram mot årsmøtet.

Sak 21 – 09/10

Medlemsmøte 27.10.09. – Hotell Opera.

Sak 1 – velkommen ved Styreleder

Sak 2 – Gjennomgang av forslag til Statsbudsjett og gjennomgang av forslag til ny intern Ingar – modell. Ved Stein Øhrn
Sak 3 - informasjon vedrørende høringsdokumenet om LVSH’s framtid ved Stein Øhrn

Sak 4 – Framtidige utfordringer med økte pensjonsforpliktelser i framtida. Ved magne Værholm, Vestnes kommune og Rune Trones fra KLP – Bergen

Vi planlegger paneldiskusjon i etterkant av innleggene med innlederne, repr fra KS og LVSH og samtaler med plenum.

VEDTAK
Medlemsmøtet avholdes som planlagt.

Sak 22 – 09/10
Eventuelt

VEDTAK
Det blir avholdt styremøter 04.12.09 og 19.02.10

Årsmøtet 2010 vil bli avholdt enten i uke 12 eller 14 avhengig av tilbud fra hotellene.
Au fastsetter dato raskest mulig.

Møtet hevet

For protokoll
Stein Wilthil Øhrn