mandag, 07 november 2016 09:23

Statsbudsjett 2017

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Finansminister Siv Jensen overrakte regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2017 til stortingspresident Olemic Thommessen 6. oktober 2016. Finansminister Siv Jensen overrakte regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2017 til stortingspresident Olemic Thommessen 6. oktober 2016. Foto: Stortinget

Relevant informasjon fra det fremlagte statsbudsjettet for 2017.

Vertskommunetilskudd 2017 LVSH la 14.7.2016 ut et foreløpig anslag på vertskommunetilskuddet for 2017 på sin hjemmeside, med kommunevis fordeling. Link dit: http://www.lvsh.no/dokumenter/nyheter/item/241-anslag-pa-vertskommunetilskudd-2017.html

Det ble i epost til vertskommunene vist til at dette kun er et foreløpig anslag, til bruk i kommunenes planlegging og budsjettarbeid. Beregningen bygde på statsbudsjettet 2016, kommuneproposisjonen 2017 og kommunenes innrapportering av vertskommunebeboere pr 1.1.2015 og 1.1.2016. Tverrsummen i dette anslaget var vertskommunetilskudd i 2017 med 937 427 000 kr, medregnet priskompensasjon med 2,6 prosent.   Regjeringen la 6.oktober fram forslaget til statsbudsjett for 2017. Under Helse- og omsorgsdepartementets proposisjon står å lese under kapittel 761, post 61: Etter ansvarsreformen i helsevernet for psykisk utviklingshemmede som ble gjennomført tidlig på 1990-tallet, overtok 33 kommuner ansvaret for en rekke beboere hjemmehørende i andre kommuner. Formålet med den øremerkede tilskuddsordningen er å kompensere de 33 vertskommunene for de beboere som valgte å bli boende i institusjonskommunen. Tilskudd er fordelt iht. antall gjenværende vertskommunebeboere. Det er stilt krav om at vertskommunene fører prosjektregnskap for tilskuddet. Kommunene må kunne legge dette fram for Helsedirektoratet på forespørsel.

Reduksjon i det øremerkede tilskuddet som følge av frafall av beboere : En del av vertskommunene vil pga. frafall av beboere, kunne få store endringer i inntekt fra ett år til et annet. Dette kan gi enkelte kommuner utfordringer i arbeidet med omstilling og nedbygging av tjenestetilbudet.

For å sikre vertskommuner mot brå inntektsbortfall, er det innført en skjermingsordning slik at ingen kommuner ved frafall av beboere, trekkes mer enn et fastsatt beløp knyttet til antallet innbyggere i kommunen. Skjermingsbeløpet per innbygger skal svare til beløpet som gjelder for overgangsordningen i inntektssystemet. Uttrekk av midler vil bli foretatt uavhengig av øvrige uttrekk av rammetilskuddet til kommunene. Den delen av tilskudds reduksjonen som den enkelte kommune ikke blir trukket pga. skjermingsordningen, hefter ved denne kommunen de påfølgende år.

Ordningen med 50 pst. uttrekk for kommuner, som ligger under dagens gjennomsnitt for vertskommunene samlet, videreføres. Telling og uttrekk av midler ved frafall av beboere vil bli gjennomført hvert år fram til alle beboere har falt fra, og tilskuddsordningen er avviklet i sin helhet. Tilskuddet til den enkelte kommune settes ned i forhold til antall beboere som faller fra. Det foreslås å redusere bevilgningen med 34,6 mill. kroner i 2017 som følge av dette.

HOD summerer ut fra dette vertskommunetilskuddet for 2017 til 931 368 000 kr, medregnet kompensasjon for deflator som i statsbudsjettet er satt til 2,5 prosent. Det er denne gangen et større avvik mellom LVSH-anslaget og budsjettforslaget enn det som har vært tilfelle de seneste årene. Korrigert for ulike anslag på prisvekst, utgjør avviket vél 5 mill kr. HOD foreslår reduksjon i bevilgningen med 34,6 mill kr i 2017 ut fra frafall av beboere, mens LVSH-beregningen gir mindre reduksjon ut fra registrert frafall (i løpet av 2015). Det bør kunne festes lit til at forslaget i statsbudsjettet er i tråd med tidligere gitte føringer, slik at avvikene trolig skyldes at HOD sitter med mer oppdaterte grunnlagstall. År om annet er det også foretatt korrigeringer i ettertid for feiltellinger fra enkeltkommuner, det er i skrivende stund ikke kjent om det er tilfelle også denne gangen. LVSH kan eventuelt anmode Helsedirektoratet om å få innsyn i beregningsgrunnlaget, etter at bevilgingsbrevet for 2017 er sendt til kommunene hvis det blir behov for det.

Tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester  
Tilskuddsordningen skal legge til rette for at kommunene kan gi et godt tjenestetilbud til mottakere som har krav på omfattende helse- og omsorgstjenester. Flere vertskommuner har mange slike tjenestemottakere, det gjøres da fradrag for vertskommunetilskuddet når det beregnes slikt tilskudd. Det vises i forslaget til statsbudsjett til at i takt med økende behov, har også kostnadene skutt i været. I 2004 var statens utgifter til ordningen 1,5 mrd kr. I 2016 er utgiftene økt til 8.6 mrd kr, reelt sett mer enn tredoblet i perioden. Den underliggende veksten i ordningen er fortsatt sterk. På bakgrunn av denne utgiftsveksten, foreslår regjeringen også denne gangen å stramme inn på ordningen. Innslagspunktet prisjusteres med anslaget i veksten i lønnsutgiftene fra 2015 til 2016 og økes i tillegg med 50 000 kr utover dette. Det nye innslagspunktet blir da 1 157 000 kr. Kompensasjonsgraden foreslås uendret med 80 prosent. Det er altså en salderingsmessig grunngiving for fortsatte innstramminger i denne toppfinansieringsordningen. Gitt 10 personer under ordningen, kan netto årlig merutgift anslås til 750 000 kr, som på grunn av etterskudds vise oppgjør får effekt alt fra 2016. Budsjettet er ikke slutt behandlet så da får en avvente endelig vedtak etter at forhandlinger og vedtak er fattet.

Sist redigert søndag, 19 november 2017 14:03