tirsdag, 07 desember 2010 00:18

Handlingsplan 2009 - 2010

Under følger styrets forslag til handlingsplan for perioden 2009 - 2010

SAK 6 - 2009

Forslag til
HANDLINGSPLAN FOR LVSH

ÅRSMØTEPERIODEN 2009 – 2010

LVSH er en interesseorganisasjon for landets vertskommuner for store og mellomstore institusjoner i det tidligere HVPU.

Vårt hovedformål er å sikre vertskommunene gode rammevilkår for de personer med utviklingshemming kommunene har overtatt ansvaret for fra andre kommuner.

Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ. I årsmøteperioden er styret det utøvende organ. Handlingsplanen skal være retningsgivende for styrets arbeid i årsmøteperioden.
Denne handlingsplanen tar utgangspunkt i signaler gitt på forrige landskonferanse og årsmøte.

1.
FINANSIERINGSORDNING

Status:

Da vertskommunetilskuddet ble innført i 1993, ble det vedtatt at vertskommuneramma skulle stå fast fram til 1996.
I 1996 ble det bestemt at oppgjøret skulle stå fast fire år av gangen, og justeres neste gang med virkning fra 2001.
I statsbudsjettet for 2002 ble det slått fast at lønns- og prisjustering skal skje hvert år. Fra 2005 skal tilskuddet justeres årlig for frafall blant vertskommunebeboerne. Kommuner med lavere tilskudd enn gjennomsnittet pr vertskommunebeboer skal kun trekkes 50%. Trekket omfordeles deretter etter overgangsordningen i inntektssystemet.

I statsbudsjettet for 2005 ble det igjen vedtatt endringer i systemet; Det ble vedtatt at ca halvparten av vertskommunetilskuddet skulle legges inn i ramma i inntektssystemet. Summen som legges inn er det samme som for andre utviklingshemmede i kriteriene for utgiftsutjevning i inntektssystemet. Disse pengene blir ikke omfattet av overgangsordningen i inntektssystemet. Det resterende utgjorde fremdeles et eget vertskommunetilskudd som skal følge de tidligere vedtatte regler for nedtrapping.

Da Statsbudsjettet for 2009 ble vedtatt av Stortinget ble pengene som tidligere var innlemmet i inntektssystemet tilbakeført til vertskommunetilskuddet slik at det i dag kun er en finansieringskilde av vertskommunemidler. Det ble imidlertid vedtatt en ny nedtrappingsordning og nye rutiner for registrering av antall gjenlevende vertskommunebeboere.
Den nye ordningen tilsier at vertskommunene i framtida skal registrere antall vertskommunebrukere hvert annet år og pengene trappes ned med umiddelbar virkning hvert annet år.

Strategi
Styret må arbeide for å sikre at vertskommunene får best mulig rammevilkår også etter innføring av nytt inntektssystem i 2009 og den gamle overgangsordningen er erstattet med en nytt inntektsgarantiordning..
LVSH må arbeide for at Staten følger opp vedtaket fra statsbudsjettet fra 2002 og avtalen mellom LVSH og Sosialdepartementet fra 2001 med den overgangsordningen som den gang ble vedtatt. Alternativt må nedtrappingen av vertskommunetilskuddet sees mot den nye inntektsgarantiordningen – INGAR.
Det må fortsatt arbeides for å få til en varig og forutsigbar ordning i en tid hvor vertskommunene møter helt andre omstillingsbehov enn tidligere og behovet for en rimelig tid til omstilling er markant i store vertskommunene.

Styret må fortsatt ha stor årvåkenhet på å sikre at vertskommuneoverføringene blir lønns- og prisjustert på riktig nivå. Man må også være opptatt av at nedtrapping av vertskommunemidler fullt ut skal kobles til overgangsordningen.

Det bør arbeides for at ordningen med ressurser til personer med behov for særlig ressurskrevende tjenester opprettholdes etter at personene med slike behov har fylt 67 år.

Styret bør forsette den registrering som er utført i forhold til alderssammensetningen av vertskommunebeboerne og gjøre dette til en årlig foreteelse.

Styret bør utrede behovet for egne støtteordninger som en følge av ekstraordinære pensjonsutgifter spesielt i de store vertskommunene og eventuelt hente inn ekstern bistand på dette området.

Styret må stadig holde seg orientert om alle forhold vedrørende reformoppfølgingen som kan få økonomiske konsekvenser for vertskommunene.

2.
ALDRING, OMSTILLING OG INFORMASJON

Status
Vertskommuneramma har nå blitt justert for dødsfall syv ganger etter innføringen i 1993. Fra 2005 blir ramma justert for frafall hvert år.

Gjennomsnittsalderen blant vertskommunebeboerne er stadig stigende og det er signaler som tyder på at de eldste beboerne blir eldre og eldre. Dette vil gjøre at kartleggingsarbeidet og det langsiktige planleggings- og omstillingsarbeidet blir stadig viktigere og mer sammensatt enn tidligere antatt.

Strategi

Styret må formidle resultater fra ulike nedbyggings - og omstillingsprosjekter i vertskommunene.

Vår hjemmeside på internett bør benyttes som en informasjonsside fra styret til medlemskommunene.

Det er gjennomført en grundig kartlegging av alderssammensetningen blant vertskommunebeboerne. Dette bør bli en årlig foreteelse i regi av styret.

LVSH må fortsatt engasjere seg i prosjekter vedrørende funksjonshemmede og aldring.

3.
LVSH’s framtid.

Status.

LVSH ble etablert som organisasjon i 1986 som en konsekvens av statens planer om å nedlegge HVPU.

LVSH har blitt drevet som organisasjon med sekretariat siden 1990.
Eget vertskommunetilskudd utenfor inntektssystemet ble etablert i 1993 og omfattet 33 vertskommuner.

Ordningen med vertskommunetilskudd har blitt endret flere ganger, sist i 2009 hvor overgangsordningen ble endret og registrering av antall gjenlevende beboere skal foretas hvert annet år.

Det er i dag 27 medlemskommuner i LVSH.

Strategi.

Styret bør foreta en grundig gjennomgang og analyse av situasjonen i dag og hvilken rolle LVSH skal spille i framtida. Styret bør så konkludere med hvilken organisasjonsform som er den beste for framtida. Utredning og innstillinger bør ferdigstilles før årsmøtet i 2010.

Mer i denne kategorien Handlingsplan 2008 - 2009 »