tirsdag, 07 desember 2010 00:14

Handlingsplan 2008 - 2009

Under kan du lese gjeldende handlingsplan for LVSH - vedtatt på årsmøtet 6/3 - 08

HANDLINGSPLAN FOR LVSH

ÅRSMØTEPERIODEN 2008 – 2009

LVSH er en interesseorganisasjon for landets vertskommuner for store og mellomstore institusjoner i det tidligere HVPU.

Vårt hovedformål er å sikre vertskommunene gode rammevilkår for de personer med utviklingshemming kommunene har overtatt ansvaret for fra andre kommuner.

Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ. I årsmøteperioden er styret det utøvende organ. Handlingsplanen skal være retningsgivende for styrets arbeid i årsmøteperioden.

Denne handlingsplanen tar utgangspunkt i signaler gitt på forrige landskonferanse og årsmøte.

  1. FINANSIERINGSORDNING

Status:

Da vertskommunetilskuddet ble innført i 1993, ble det vedtatt at vertskommuneramma skulle stå fast fram til 1996.

I 1996 ble det bestemt at oppgjøret skulle stå fast fire år av gangen, og justeres neste gang med virkning fra 2001.

I statsbudsjettet for 2002 ble det slått fast at lønns- og prisjustering skal skje hvert år. Fra 2005 skal tilskuddet justeres årlig for frafall blant vertskommunebeboerne. Kommuner med lavere tilskudd enn gjennomsnittet pr vertskommunebeboer skal kun trekkes 50%. Trekket omfordeles deretter etter overgangsordningen i inntektssystemet.

I statsbudsjettet for 2005 ble det igjen vedtatt endringer i systemet; Det ble vedtatt at ca halvparten av vertskommunetilskuddet skulle legges inn i ramma i inntektssystemet. Summen som legges inn er det samme som for andre utviklingshemmede i kriteriene for utgiftsutjevning i inntektssystemet. Disse pengene blir ikke omfattet av overgangsordningen i inntektssystemet. Det resterende utgjør fremdeles et eget vertskommunetilskudd som skal følge de tidligere vedtatte regler for nedtrapping.

Forslag til nytt inntektssystem skal forelegges Stortinget ved behandlingen av kommuneproposisjonen for 2009.

Strategi

Styret må arbeide for å sikre at vertskommunene får best mulig rammevilkår også etter innføring av nytt inntektssystem i 2009. LVSH må arbeide for at Staten følger opp vedtaket fra statsbudsjettet fra 2002 og avtalen mellom LVSH og Sosialdepartementet fra 2001.

Det må arbeides for å få til en varig og forutsigbar ordning i en tid hvor vertskommunene møter helt andre omstillingsbehov enn før

Styret må fortsatt ha stor årvåkenhet på å sikre at vertskommuneoverføringene blir lønns- og prisjustert på riktig nivå. Man må også være opptatt av at nedtrapping av vertskommunemidler fullt ut skal kobles til overgangsordningen.

Det bør arbeides for at ordningen med ressurser til personer med behov for særlig ressurskrevende tjenester opprettholdes etter at personene med slike behov har fylt 67 år.

Styret bør forsette den registrering som er utført i forhold til alderssammensetningen av vertskommunebeboerne og gjøre dette til en årlig foreteelse.

Styret må stadig holde seg orientert om alle forhold vedrørende reformoppfølgingen som kan få økonomiske konsekvenser for vertskommunene.

  1. ALDRING, OMSTILLING OG INFORMASJON

Status

Vertskommuneramma har nå blitt justert for dødsfall seks ganger etter innføringen i 1993. Fra 2005 blir ramma justert for frafall hvert år.

Gjennomsnittsalderen blant vertskommunebeboerne er stadig stigende og det er signaler som tyder på at de eldste beboerne blir eldre og eldre. Dette vil gjøre at kartleggingsarbeidet og det langsiktige planleggings- og omstillingsarbeidet blir stadig viktigere og mer sammensatt enn tidligere antatt.

Strategi

Styret må formidle resultater fra ulike nedbyggings - og omstillingsprosjekter i vertskommunene.

Vår hjemmeside på internett bør benyttes som en informasjonsside fra styret til medlemskommunene.

Det er gjennomført en grundig kartlegging av alderssammensetningen blant vertskommunebeboerne. Dette bør bli en årlig foreteelse i regi av styret.

LVSH må fortsatt engasjere seg i prosjekter vedrørende funksjonshemmede og aldring.