tirsdag, 07 desember 2010 00:06

Handlingsplan 2006 - 2007

LVSH's handlingsplan for inneværende årsmøteperiode

HANDLINGSPLAN FOR LVSH FOR ÅRSMØTEPERIODEN MAI 2006 – MAI 2007

LVSH er en interesseorganisasjon for landets vertskommuner for store og mellomstore institusjoner i det tidligere HVPU.

Vårt hovedmål er å sikre vertskommunene gode rammevilkår for de personer med utviklingshemming kommunene har overtatt ansvaret for fra andre kommuner.

Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ. I årsmøteperioden er styret det utøvende organ. Handlingsplanen skal være retningsgivende for styrets arbeid i årsmøteperioden.

  1. FINANSIERINGSORDNING

Status

Da vertskommunetilskuddet ble innført i 1993, ble det vedtatt at vertskommuneramma skulle stå fast fram til 1996.

I 1996 ble det bestemt at oppgjøret skulle stå fast fire år av gangen, og justeres neste gang med virkning fra 2001.

I statsbudsjettet for 2002 ble det slått fast at lønns- og prisjustering skal skje hvert år. Fra 2005 skal tilskuddet justeres årlig for frafall blant vertskommunebeboerne. Kommuner med lavere tilskudd enn gjennomsnittet pr vertskommunebeboer skal kun trekkes 50%. Trekket omfordeles deretter etter overgangsordningen i inntektssystemet.

I statsbudsjettet for 2005 ble det igjen vedtatt endringer i oversystemet; Det ble vedtatt at ca halvparten av vertskommunetilskuddet skulle legges inn i ramma i inntektssystemet. Summen som legges inn er det samme som legges in for utviklingshemmede i kriteriesystemet i inntektssystemet. I inntektssystemet blir disse pengene ikke omfattet av overgangsordningen. Det resterende utgjør fremdeles et eget vertskommunetilskudd som skal følge de tidligere vedtatte regler for nedtrapping.

I statsbudsjettet for 2006 ba kommunalkomiteen regjeringen om å vurdere å reversere ordningen.

Strategi

Styret må arbeide for å få tilbakeført til vertskommuneramma de midler som i 2005 ble lagt inn i inntektssystemet. Dette er helt vesentlig for å følge opp vedtaket fra statsbudsjettet fra 2002 og avtalen mellom LVSH og Sosialdepartementet fra 2001.

Det å få lagt pengene tilbake til vertskommuneramma vil sikre vertskommunene den nedtrappings- og omstillingstid som er nødvendig og som vi er blitt forespeilet.

Dersom dette ikke lykkes, må styret arbeide for at kriteriet ”utviklingshemmede 16 år og eldre” minimum holdes på dagens nivå.

Vi ser at personer med utviklingshemming stadig når en høyere levealder.

Styret bør derfor også arbeide for at innslagspunktet til støtte for særlig ressurskrevende brukere holdes så lavt som mulig, og at det skal gjelde også etter fylte 67 år.

Styret må fortsatt ha stor årvåkenhet når det gjelder å sikre at vertskommuneramma blir lønns- og prisjustert på riktig nivå. Man må også være opptatt av at det ikke skal skje endringer med bruk av overgangsordningen ved nedtrapping av midler.

Styret må stadig holde seg orientert om alle forhold vedrørende reformoppfølgingen som kan få økonomiske konsekvenser for vertskommunene.

  1. NEDBYGGING AV TILTAK OG TJENESTER

Status

Vertskommuneramma har nå blitt justert for dødsfall tre ganger etter innføringen i 1993. Fra nå av skal ramma justeres for frafall hvert år.

Etter behandlingen av statsbudsjettet for 2005, ble det vedtatt at ca halvparten av vertskommunetilskuddet skal legges inn i ramma i inntektssystemet. Disse midlene omfattes ikke av overgangsordningen i inntektssystemet. Dersom dette vedtaket ikke blir endret, vil vertskommunene få en enda raskere nedtrapping av pengene ved frafall enn tidligere forutsatt.

Dette gjør at vertskommunene bør intensivere sitt arbeid med planleggingsprosesser for nedbygging og omstillingsarbeid.

Strategi

Styret må intensivere arbeidet med å formidle resultater fra det interkommunale prosjektet for nedbygging og omstilling i vertskommunene.

LVSH må fortsatt engasjere seg i ulike prosjekter vedrørende funksjonshemmede og aldring.

Styret bør arbeide for at vertskommuneproblematikken skal bli en del av den offentlige debatt.

  1. SAMARBEIDSPARTER

Styret må fortsatt arbeide for at samarbeidsklimaet mellom LVSH og de offentlige myndigheter og partiene på stortinget er så godt som mulig. I denne forbindelse bør det søkes støttespillere på Stortinget som vi følger opp på en særskilt måte med informasjon og kontakt.

Styret må arbeide for at det blir iverksatt et fast forum mellom Helse- og omsorgsdepartementet, sosial- og helsedirektoratet og LVSH.

Det bør arbeides for å styrke samarbeidet mellom LVSH og KS.

Styret bør også vurdere å ta opp igjen kontakten med LO, og da kanskje spesielt med Kommuneforbundet.

LVSH har inngått et samarbeid med Søndre Land kommune om regnskapsføring, lønnsutbetalinger og betaling av fakturaer.

LVSH må fortsette samarbeidet med organisasjonene; Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), Samordningsrådet (SOR), Arbeidssamvirkenes landsforening (ASVL), Funksjonshemmede og aldring (FoA) og Utviklingsprogram aldring og utviklingshemming (UaU)

  1. INFORMASJONSARBEID

Styret må legge stor vekt på utsending av nyhetsbrev til medlemskommunene i etterkant av styremøter og etter møter med departement og storting.

Det må legges stor vekt på formidling av prosjektresultater.

Styret må arbeide for at den nyetablerte hjemmesiden på Internett blir en god møteplass for nyhetsformidling og erfaringsutveksling.

Det må arbeides for at medlemskommunene også blir aktive med å formidle erfaringer gjennom hjemmesiden.