søndag, 19 november 2017 13:18

Handlingsplan 2015 - 2017

HANDLINGSPLAN FOR LVSH SEPTEMBER 2015 – 2017

OPPSUMMERING:

  • LVSH må fortsette arbeidet for å sikre vertskommunenes finansieringsordning.
  • LVSH må jobbe for å få på plass en ordning som sikrer at vertskommunene blir i stand til å løse sine særskilte pensjonsforpliktelser også når vertskommunetilskuddet bortfaller som en følge av frafall av beboerne.
  • LVSH arbeider stadig for å forbedre hjemmesidene og for å sikre kommunikasjon med og mellom medlemskommunene.
  • Styret arbeider aktivt for å implementere ny arbeidsform og stadfeste organisasjonens framtidige innretning og arbeidsmåte.

------------------------------------------ -  -  -  ----------------------------------------------

LVSH er en interesseorganisasjon for landets vertskommuner for store og mellomstore institusjoner i det tidligere HVPU.

Vårt hovedformål er å sikre vertskommunene gode rammevilkår for de personer med utviklingshemming kommunene har overtatt ansvaret for fra andre kommuner.

Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ. I årsmøteperioden er styret det utøvende organ.

Handlingsplanen skal være retningsgivende for styrets arbeid i årsmøteperioden.

  1. FINANSIERINGSORDNING

Status:

Finansieringsordningen har vært i stadig endring.

Da vertskommunetilskuddet ble innført i 1993, ble det vedtatt at vertskommuneramma skulle stå fast fram til 1996.

I 1996 ble det bestemt at oppgjøret skulle stå fast fire år av gangen, og justeres neste gang med virkning fra 2001.

I statsbudsjettet for 2002 ble det slått fast at lønns- og prisjustering skal skje hvert år.

Fra 2005 skal tilskuddet justeres årlig for frafall blant vertskommunebeboerne. Kommuner med lavere tilskudd enn gjennomsnittet pr vertskommunebeboer skal kun trekkes 50%. Trekket omfordeles deretter etter overgangsordningen i inntektssystemet. Det ble vedtatt at ca halvparten av vertskommunetilskuddet skulle legges inn i ramma i inntektssystemet. Summen som legges inn er det samme som for andre utviklingshemmede i kriteriet for utgiftsutjevning i inntektssystemet. Disse pengene blir ikke omfattet av overgangsordningen i inntektssystemet. Det resterende utgjorde fremdeles et eget vertskommunetilskudd som skal følge de tidligere vedtatte regler for nedtrapping.

Da Statsbudsjettet for 2009 ble vedtatt av Stortinget ble pengene som tidligere var innlemmet i inntektssystemet tilbakeført til vertskommunetilskuddet slik at det i dag kun er en finansieringskilde av vertskommunemidler. Det ble imidlertid vedtatt en ny nedtrappingsordning og nye rutiner for registrering av antall gjenlevende vertskommunebeboere. Den nye ordningen tilsa at vertskommunene skulle registrere antall vertskommunebrukere hvert annet år og pengene trappes ned med umiddelbar virkning hvert annet år.

I statsbudsjett for 2010 ble denne ordningen igjen endret. Endringen medførte innføring av en ny skjermingsordning for landets vertskommuner som gjør at ingen kommune skal tape mer enn kr 300 per innbygger fra ett år til et annet. Ordningen med 50 % trekk for de kommuner med overføringer under gjennomsnittet skal videreføres og det slås fast at ordningen skal gjelde til siste vertskommunebeboer har falt fra.  Nedtrappingen av tilskuddet skal skje hvert år.

Etter spørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite har Helse- og omsorgsdepartementet vedtatt at vertskommunene fra 2013 må kunne vise til et prosjektregnskap ved forespørsel om dette fra Departementet.

Det er allment akseptert at dette er en lønnsintensiv virksomhet og at finansieringen i all hovedsak går til å dekke lønn til ansatte innen tjenesteområdet for tiltak og tjenester.

Det er etter hvert framkommet god dokumentasjon på at vertskommunene har store problemer med å dekke utgiftene til pensjonsreguleringer, som er langt høyere enn hos andre kommuner uten denne spesielle oppgaven.

Strategi

Styret må fortsatt ha stor årvåkenhet på at vertskommuneoverføringene forblir forutsigbare og varige.

Styret må videreføre kontakten med HOD og KMD for å sikre en god oppfølging av den nye skjermingsordningen for landets vertskommuner, og at denne fungerer etter intensjonene.

Enkelte vertskommuner vil opparbeide seg en heftelse til staten gjennom bruken av den interne skjermingsordningen. LVSH må stadig holde seg oppdatert i forhold til denne problematikken.

Styret må fortsatt ha stor årvåkenhet på å sikre at vertskommuneoverføringene blir prisjustert på riktig nivå. Man må også være opptatt av at nedtrapping av vertskommunemidler fullt ut skal kobles til skjermingsordningen.

Etter spørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite har helse- og omsorgsdepartementet vedtatt at vertskommunene ved forespørsel fra Helsedirektoratet må kunne vise til et prosjektregnskap for vertskommunetilskuddet.

Styret legger til grunn at vertskommunene tar dette på alvor og utarbeider et oversiktlig prosjektregnskap.

Pensjonsutgifter hadde av flere årsaker lite fokus på tidlig 1990 – tall (da vertskommunetilskuddet ble etablert). For noen av vertskommunene er særlig reguleringspremien blitt en stor belastning etter lovreguleringen for ca 10 år siden, hvoretter denne beregnes ut fra kommunens premiereserve og ikke som tidligere etter de årlige pensjonsberettigede lønnskostnader. For vertskommuner med betydelig nedbyggingskostnader i forhold til den totale virksomhet og hvor ansvarsreformen var betydelig i forhold til øvrige tjenester, har dette ført til en uholdbar budsjettsituasjon. Dette vil etter hvert gjelde for flere vertskommuner. Det er av stor viktighet at det kommer på plass en ordning som sikrer at vertskommunene blir i stand til å løse sine reguleringsforpliktelser også når vertskommunetilskuddet bortfaller som en følge av frafall av beboerne.

Styret skal jobbe aktivt mot KMD og HOD for å få på plass en løsning for vertskommunene når det gjelder den pensjonsutfordring som en ser at vertskommunene er i allerede, og ikke minst som en vil komme i når vertskommuneoppgaven er ferdig utført og tilskudd er borte.

Styret skal fortsette den registrering som er utført i forhold til alderssammensetningen av vertskommunebeboerne.      

Styret må stadig holde seg orientert om alle forhold som kan få økonomiske konsekvenser for vertskommunene.

  

  1. INFORMASJON OG SAMARBEIDSPARTER

 Status

Når LVSH nå går inn en ny form må det utarbeides tydelig rutiner for informasjon til og med medlemskommunene.

Strategi

Vår hjemmeside på internett benyttes som en informasjonsside fra styret til medlemskommunene. Dette er en side som det jobbes videre med og som vi ønsker skal bli enda bedre. Form og innhold i nettsider og info til medlemskommunene utarbeides og tas opp igjen på neste årsmøte

Det er gjennomført en grundig kartlegging av alderssammensetningen blant vertskommunebeboerne. Dette gjennomføres som en årlig foreteelse i regi av styret.

  1. NY ORGANISERING – NY FOKUS

Status

Hovedarbeidsområdene for LVSH vil i framtida være oppgaver som relaterer seg til økonomiske aspekter.

Strategi

I første omgang vil det dreie seg om å finne gode ordninger for å møte vertskommunenes pensjonsreguleringsutfordringer. Vi må også stadig ha fokus på innretningen av vertskommunetilskuddet.

På bakgrunn av dette bør det iverksettes en diskusjon om hvordan LVSH skal drives i framtida. Denne prosessen starter på årsmøtet i 2014. Stadfestes på årsmøte i 2015 og videreutvikles i årene fremover.

Mer i denne kategorien « Handlingsplan 2014 - 2015