tirsdag, 07 desember 2010 00:16

Beretning 2008 - 2009

Under følger styrets beretning for årsmøteprioden Mars 2008 - mars 2009

SAK 3 - 2009

Forslag til

BERETNING FRA STYRET

I LVSH

FOR ÅRSMØTEPERIODEN

MARS 2008 – MARS 2009

LVSH er en interesseorganisasjon for landets vertskommuner for store og mellomstore institusjoner i det tidligere HVPU.

Vårt hovedmål er å sikre vertskommunene gode rammevilkår for de personer med utviklingshemming kommunene har overtatt ansvaret for fra andre kommuner.

Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ. I årsmøteperioden er styret det utøvende organ.

1.
Organisasjonen

LVSH har nå 27 medlemskommuner.

Landskonferansen og årsmøtet i 2008 ble avholdt på Gardermoen.

Leder av Kommunal- og regionalkomiteen Tore Hagebakken gjestet møtet og hadde et interessant innlegg om forslag til nytt inntektssystem og vertskommunenes rolle i dette.
Vi hadde også besøk fra prosjektet Utviklingshemming og Aldring (UaU) som fortalte om utviklingen rundt problematikken med aldring hos mennesker med utviklingshemming.

Hovedsaken ellers var om de framtidige overføringene til landets vertskommuner med spesiell fokus på forslag til nytt inntektssystem..
Under den faglige sekvensen var det innlegg fra representanter fra prosjektet Utviklingshemming og aldring ved Frode Larsen og fra Søndre Land kommune ved Arne Skogsbakken og Åse Flatland.

1.1.
Styrets sammensetning i perioden

Leder Svein Erik Hilmen Varaordfører (SP) Nord-Aurdal
Nestleder Knut Flølo Formannskapsmedlem (FRP) Vestnes
Styremedlem Anita Ihle Steen Ordfører Ringsaker
Styremedlem Birger Bjørnstad Administrasjonssjef Kvæfjord
Styremedlem Åse Flatland Omsorgsleder Søndre Land
Varamedlem Svein Roar Jacobsen Ordfører (A) Sortland
Varamedlem Anne Austveg Tjenesteleder Bærum

Styrets arbeidsutvalg(AU) har bestått av styreleder Svein Erik Hilmen og generalsekretær Stein Wilthil Øhrn.

1.2.
Valgkomité

Landsmøtet har oppnevnt ordfører Reidar Eriksen i Søndre Land kommune og ordfører Lillian Hessen i Kvæfjord kommune til oppgaven.

1.3.
Styrets arbeid

Styret har i særdeleshet vært opptatt av vertskommunenes økonomiske situasjon.

I tillegg har man vært engasjert i prosjektene ”Utviklingsprosjekt Utviklingshemmede og aldring”(UaU) og ”Funksjonshemming og aldring” (FoA) .
Styret har vært opptatt av å videreføre det gode samarbeidet mellom organisasjonen og Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet.

Det har vært avholdt 5 styremøter og 8 AU – møter i perioden.

Styret har vært i to møter med representanter for politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet i forbindelse med forslag til nytt inntektssystem og forslag til statsbudsjett.
Styret har avgitt uttalelse om den nye nedtrappingsmodellen av vertskommunetilskuddet og bedt om et møte med politisk ledelse i Kommunal- og regionaldepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.
Det har vært møter mellom LVSH og leder for stortingets Kommunal og regionalkomité
Det er avgitt høringsuttalelse om eventuelle endringer i fordelingskriteriene for vertskommunetilskuddet. Uttalelsen er lagt ut på organisasjonens hjemmesider.

1.4.
Arbeidsgiverrollen

Styret har fortsatt hatt fokus på sin rolle som arbeidsgiver for generalsekretæren. Generalsekretæren er innvilget stipend og nødvendige permisjoner for å gjennomføre en mastergradutdanning. Denne ble fullført i april 2008 og avhandlingen ble lagt fram på et medlemsmøte i LVSH på Gardermoen i oktober.

2.
Måloppnåelse i forhold til vedtatte handlingsplan

Handlingsplanen som ble vedtatt på årsmøtet på Gardermoen har vært retningsgivende for styrets arbeid. Oppfølging av handlingsplanen er fast punkt på styremøtene og i arbeidsutvalget.

De prioriterte oppgavene har vært:

· Finansieringsordningen
· Aldring og omstilling, og informasjon

2.1
Finansieringsordningen

Finansieringsordningen til landets vertskommuner har lenge vært den høyest prioriterte oppgaven for organisasjonen.
Vår hovedstrategi har siden 2005 vært å få tilbakeført til vertskommuneramma den delen av tilskuddet som da ble lagt inn i inntektssystemet med den samme sats pr person som den som ble utløst gjennom inntektssystemets kriteriet psykisk utviklingshemmet 16 år og over.

Styret har i to årsmøteperioder lagt et stort kartleggingsarbeid for å få en korrekt oversikt over antall vertskommunebeboere og aldersammensetningen blant disse. Dette har blitt ansett som viktig for å kunne anskueliggjøre hvilke utfordringer vertskommunene står overfor i dag og ikke minst i årene som kommer.

Konklusjonene fra undersøkelsen har blitt presentert for myndighetene gjennom møter i departementer og høringer på Stortinget. De er også framlagt for kommunene på landskonferanse og medlemsmøte.

2.1.1.
Møte med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet.

Styret var i møte med politisk ledelse i Kommunal- og regionaldepartementet 23. april 2008 , representert ved Statssekretær Dag Henrik Sandbakken. Styret ønsket i møtet å klargjøre organisasjonens syn på forslag til nytt inntektssystem og overføringene til posten særlig ressurskrevende tjenester. Statssekretæren ga uttrykk for at han forståelse for våre synspunkter.

Den 11. september var arbeidsutvalget i møte med politisk ledelse i Kommunal- og regionaldepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, representert ved Statssekretær Dag Henrik Sandbakken fra KRD og Statssekretær Rigmor Aasrud fra HOD.

På dette møtet ble det utvekslet synspunkter i forhold til de framtidige overføringene til landets vertskommuner ettersom det nå var klart at vertskommunemidlene som tidligere var lagt inn i inntektssystemet nå skulle tilbakeføres til vertskommunetilskuddet.
LVSH var opptatt av å beholde overgangsordningen slik den har vært i en årrekke, mens HOD ga uttrykk for at de ønsket en noe raskere nedtrapping. De signaliserte også at de ville komme tilbake til den framtidige modellen for fordeling av vertskommunemidler ved framleggingen av Kommuneproposisjonen for 2010.

2.1.2.
Høring i Stortingets Helse- og omsorgskomité.

LVSH var representert på høring i Helse- og omsorgskomité den 6. november.
Vi la her vekt på at vi var tilfreds med at midlene som ble tatt fra vertskommunetilskuddet og lagt inn i inntektssystemet i 2005, nå var foreslått tilbakeført til vertskommunetilskuddet. Vi signaliserte også tilfredshet med at pengene var blitt lønns- og prisjustert.
Vi la også fra vår bekymring over forslaget om tellinger av antall brukere hvert annet år og en umiddelbar nedtrapping etter disse tellingene. Vi fokuserte i denne sammenhengen på eskalerende dødsfall i årene som kommer, som følge av økt alder hos de gjenlevende og økt omstillingsbehov som en følge av dette og ba Stortinget om å beholde nåværende nedtrappingsordning over fire år.
Vi påpekte også det uheldige i at pengene som utløses til ressurskrevende tjenester fremdeles er regulert av brukernes alder, og at de utgår etter fylte 67 år, og ikke etter faktisk omsorgsbehov.
Uttalelsen som ble sendt komiteen i forkant av høringen er lagt ut på LVSH ’s hjemmeside.

2.1.3
Nedtrappingsordningen av vertskommunetilskuddet.

Styret har avgitt uttalelse om den nye nedtrappingsmodellen av vertskommunetilskuddet og bedt om et møte med politisk ledelse i Kommunal- og regionaldepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.
Det har vært møter mellom LVSH og leder for stortingets Kommunal og regionalkomité Tore Hagebakken som har påtatt seg rollen som ombud for LVSH i forhold til de ulike departement.

Det er også avgitt høringsuttalelse om eventuelle endringer i fordelingskriteriene for vertskommunetilskuddet. Uttalelsen er lagt ut på organisasjonens hjemmesider.

3.
Aldring, omstilling og informasjon.

LVSH har fortsatt sitt gode samarbeide med organisasjonene Funksjonshemming og aldring (FoA) og Utviklingshemming og aldring (UaU) og er oppnevnt i referansegruppene til begge organisasjoner. Det oppleves fremdeles meningsfullt å delta i disse fora hvor det forgår utstrakt erfaringsutveksling om disse temaene. Det er opprettet link til disse organisasjonene på vår hjemmeside.

LVSH har videreformidlet resultater fra et omstillings- og endringsprosjekt i Søndre land kommune og har fått signaler fra andre kommuner om disse også har prosjekter de ønsker formidle resultater fra uten at disse enda har blitt oversendt sekretariatet.

Styret har lagt ut referater fra styremøter, uttalelser til Departement og andre uttalelser på hjemmesiden.

4.
Avslutning.

Arbeidet har i årsmøteperioden vært innrettet mot å oppnå gode rammevilkår for vertskommunene. Vi er tilfreds med at vertskommunetilskuddet fikk tilbakeført de midler som ble lagt inn i inntektssystemet i 2005. Vi har vært fornøyd med at de vertskommuner som mottar lavere overføringer enn gjennomsnittet per person, kun skal trappes ned med 50% inntil de kommer på gjennomsnittet. Vi har derimot uttrykt bekymring for at det nå er vedtatt en raskere nedtrappingstakt av vertskommunemidlene.
Styret er også tilfreds med at det deltok representanter fra 15 medlemskommuner på dagskonferansen på Gardermoen i oktober.

Styret vil takke medlemskommuner og samarbeidsparter for det året vi har lagt bak oss.

Svein Erik Hilmen/s/ leder Anita Ihle Steen /s/

Knut Flølo /s/nestleder Birger Bjørnstad /s/ Åse Flatland/s/

Stein Wilthil Øhrn
generalsekretær

Mer i denne kategorien Beretning 2007 - 2008 »