søndag, 20 oktober 2019 21:55

Beretning 2018/2019

LVSH

Vertskommunesammenslutningen

c/o Søndre Land kommune, 2860 Hov

Org.nr.: 989 300 563

Styreleder Anita Ihle Steen

Tlf.: 91746762

epost: ais [AT] ringsaker [DOT] kommune [DOT] no

LVSH – årsberetning 2018/2019

Innledning

Vertskommunesammenslutningen LVSH er interesseorganisasjon for landets vertskommuner for store og mellomstore institusjoner i det tidligere HVPU, helsevernet for psykisk utviklingshemmede. Organisasjonens hovedmål er å sikre kommunene gode rammevilkår for tiltak og tjenester for de personer med utviklingshemming som disse kommunene overtok ansvaret for fra andre kommuner ved ansvarsreformens inntreden i 1991. Mot slutten av 2019 er det 23 medlemskommuner i LVSH.

Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ. I årsmøteperioden er styret utøvende organ. LVSH avviklet siste gang årsmøte på Gardermoen 10.4.2018. Årsmøte skal ut fra vedtektene arrangeres hvert annet år innen utgangen av mai måned. Sammenholdt med varigheten for de valg som ble foretatt på forrige årsmøte, legger styret til grunn at neste årsmøte bør avvikles innen utgangen av mai måned i 2020.

Denne årsberetningen omhandler kalenderårene 2018 og 2019.

Handlingsplanen

Oppfølging av vedtatt handlingsplan har stått sentralt i styrets arbeid, det vil si:

  • Være tilgjengelig for medlemskommunene og samarbeidsorgan for disse
  • Holde kontakt med relevante myndigheter for å sikre medbestemmelse for vertskommunene
  • Fokus på vertskommunenes finansieringsordning slik at kommunene får gitt gode tjenester til vertskommunebrukerne
  • Jobbe for en ordning som sikrer at vertskommunene blir i stand til å løse sine særskilte pensjonsforpliktelser også når vertskommunetilskuddet bortfaller som følge av frafall av beboere
  • Forberede sak til neste årsmøte om foreningens drift skal opprettholdes eller legges ned

Dialog med medlemskommunene og statlige myndigheter

Styret har ut fra redusert aktivitetsnivå ikke lagt opp til noen oppsøkende virksomhet i forhold til medlemskommunene i perioden, men har likevel så langt mulig prioritert dialog med de kommunene som har tatt kontakt. Både medlemskommuner og andre kommuner under finansieringsordningen er blitt involvert i foreningens årlige telling samt aldersregistrering av vertskommunebeboere, som har vært gjennomført årlig siden 2007. Nesten alle kommunene responderer nå på denne tellingen, og har deretter i mai måned – etter framlegg av Kommuneproposisjonen – fått seg tilsendt et anslag på neste års vertskommunefinansiering, til hjelp i eget budsjettarbeid. Disse anslagene har i hovedsak vist godt samsvar med endelig budsjettbevilgning og flere kommuner har i denne sammenheng hatt engasjert og god dialog med styret.

Et statlig utvalg la i desember 2017 fram en rapport etter gjennomgang av de øremerkede tilskudd til kommunal sektor. Rapporten tok som utgangspunkt behov for en kraftig reduksjon i antallet tilskuddsordninger. Utvalget kom blant annet til at vertskommunetilskuddet burde vurderes for innlemming i inntektssystemet. Sammen med LVSH var flere kommuner i 2018 involvert i høringsrunder mot sentralpolitisk nivå, noen ga også egne høringsuttalelser til rapporten. LVSH avga i februar 2018 en høringsuttalelse om utvalgets forslag, der foreningen fant det svært alvorlig at vertskommunetilskuddet eventuelt skulle avvikles som øremerket tilskuddsordning. LVSH påpekte også flere bristende forutsetninger i utvalgets forslag. Styret vil uttrykke tilfredshet med at Regjeringen i Kommuneproposisjonen 2020 synes å være kommet til den samme konklusjon.

Bruk av foreningens hjemmeside er som omtalt i forrige årsmelding, trappet vesentlig ned. Det ble derfor i mai 2019 utsendt samlet informasjon til alle medlemskommunene om de relevante deler av Kommuneproposisjonen 2020, via epost. Styret legger opp til at hjemmesiden kan opphøre.

Vertskommunefinansieringen

Rammene for vertskommunetilskuddets innretning har i hovedsak stått fast etter de tilpasninger som ble foretatt i statsbudsjettet for 2011. De to skjermingsordningene, med (1) redusert trekk ved frafall for kommuner med tilskudd under gjennomsnittet og (2) et årlig tak for trekk lik et fastsatt beløp knyttet til antall innbyggere i kommunen, slik som for inntektsgarantiordningen i inntektssystemet (Ingar), har fungert etter intensjonen. I statsbudsjettet for 2019 er vertskommunetilskuddet ført opp med 934,7 mill kr. Etter fradrag for frafall i løpet av 2018, har Regjeringen foreslått vertskommunetilskudd i 2020 med 940,3 mill kr. Det er innarbeidd pris- og lønnskompensasjon lik anslaget på kommunal deflator.

Kommunereformen vil bety en raskere nedbygging av vertskommunetilskuddet for involverte kommuner, fordi skjermingsordningene ikke får den samme relative effekt. Vertskommunen Stokke ble fra 2017 del av nye Sandefjord kommune, i løpet av 2019 og 2020 påregnes ytterligere 8 vertskommuner å bli direkte berørt av kommunesammenslåinger.

Forslaget om å vurdere vertskommunetilskuddet for innlemming i inntektssystemet, ble som tidligere nevnt imøtegått av LVSH, som også påpekte bristende forutsetninger i dette forslaget.

Regjeringen varslet i Kommuneproposisjonen 2020 forslag i statsbudsjettet for 2020 om å innlemme en rekke øremerkede tilskudd i inntektssystemets rammefinansiering, men samtidig også at vertskommunetilskuddet ikke er blant de tilskuddsordninger som foreslås innlemmet, begrunnet i at tilskuddet er under en gradvis avvikling og at dette på sikt vil bidra til å redusere andelen øremerkede midler. Grunngivingen er sammenfallende med synspunkter fremmet av LVSH.

Betydningen av å føre videre skillet mellom vertskommunetilskuddet og rammetilskuddet forsterkes ved at Kommunal- og Moderniseringsdepartementet nå har initiert nye vurderinger av inntektssystemets kriterieverdier. LVSH har tidligere påpekt at forslag om en vesentlig nedjustering av kriteriet «antall psykisk utviklingshemmede 16 år og over» isolert ville bety reduserte rammeoverføringer for 29 vertskommuner med mer enn 55 mill kr. Dette er underbygget av KS som i 2016 anslo samlet inntektstap for kommunene med 412 mill kr og videre at dette blir en særlig aktuell problemstilling i kommuner med relativt sett mange mennesker med utviklingshemming.       

LVSH sine årlige anslag på kommunevise vertskommunetilskudd har vist godt samsvar med endelig bevilgning. Noen (mindre) avvik har hatt sammenheng med feiltellinger i kommuner, som ut fra skjermingsordningen også kan involvere på andre kommuner. For noen kommuner oppsto det i 2017 og 2018 betydelige avvik i forhold til de endelige bevilgninger. Avvikene ble kompensert i statsbudsjettet for 2019, ved at uttrekket ut fra frafall for de fem vertskommunene Brønnøy, Flora, Hå, Stange og Østre Toten samlet ble redusert med 11,1 mill kr. For noen av disse kommunene kan denne kompensasjonen dermed bety en særlig reduksjon i tilskuddet fra 2019 til 2020.

Styret har over flere år arbeidet med sikte på å få til en ordning for å kompensere de særskilte pensjonsutfordringene en del av vertskommunene vil møte. Det er fra statlig nivå pekt på at vertskommunefinansieringen gjennom skjermingsordningene er gjort mer robust enn tidligere, også som et bidrag til å møte økte pensjonsutgifter. Helse- og omsorgsdepartementet har konkludert med at «etter en samlet vurdering har departementet kommet frem til at det ikke bør innføres ordninger for å dekke utgifter til pensjon for enkelte av vertskommunene».

Styret har tiltrådt at vertskommunefinansieringen nå framstår mer robust enn tidligere, også fordi innretningen av finansieringsordningen har fått virke over flere år. Som meldt også i årsberetningen for 2017/2018, er styret derfor kommet til å ville avvente det videre arbeid med pensjonssaken, blant annet sett opp mot virkninger av kommunereformen og omfanget av endret kommunestruktur. For noen berørte kommuner gjenstår det fortsatt å avklare finansiering av betydelige tilleggspensjoner som en følge av ansvarsreformen, etter at alle vertskommunebeboere har falt fra.

Foreningens videre drift

Det var ved siste årsskifte 484 gjenværende vertskommunebeboere i landets 33 vertskommuner. Gjennomsnittsalder blant disse var 64 ½ år. Til sammenligning var det ved første samlede telling i 1993 1371 beboere som var omfattet av ansvarsreformen.

Foreningens virksomhet er de seneste årene blitt endret og redusert i omfang, i tråd med årsmøtets bestemmelser. Stillingen som generalsekretær ble avviklet i 2015, noe som også har medført flere arbeidsoppgaver for noen av styremedlemmene. Pensjonsutgifter til KLP for generalsekretæren har vært den største utgiftsposten i perioden, koblet til direktebelastning av AFP-ordning, men reduseres vesentlig i 2019 ved kun å omhandle ordinær premieregulering. Kommunenes medlemskontingent er ut fra endret aktivitetsnivå nedjustert fra 40 000 kr i 2015; til 25 000 kr i 2016 og 2017 og deretter til 12 000 kr i 2018 og 2019.

Styret vil i tråd med handlingsplanen forberede en særskilt sak til årsmøtet i 2020 om hvorvidt foreningens drift skal opprettholdes eller legges ned. Denne vurderingen er i skrivende stund ikke sluttført og saken omtales derfor ikke videre her.

Styrets øvrige virksomhet

Det valgte styre i LVSH ved siste årsmøte, som gjeldende fram til neste ordinære årsmøte:

---

Medlemmer                                                                                     Varamedlemmer

1 Anita Ihle Steen, Ringsaker (styreleder)                            1 Nils Amund Røhne, Stange (vara for 1 og 2)

2 Thorbjørn Fylling, Ørskog (nestleder)                               

3 Anne Austveg, Bærum                                                             2 Ronny Seljeseth, Saltdal (vara for 3, 4 og 5)

4 Birger Bjørnstad, Kvæfjord                                                    

5 Magne Værholm, Vestnes                                                                     

Valgkomité i samme periode er Terje Odden fra Søndre Land kommune og Torbjørn Larsen fra Kvæfjord kommune.

---

Det er avviklet to styremøter i 2018, ett forberedende møte i forkant av årsmøtet og ett møte den 23.10.2018. Styret hadde i 2018 stor fokus på oppfølging av utvalgsforslaget om å se på innlemming av vertskommunetilskuddet i inntektssystemet, også i form av møter med sentralpolitisk miljø der også noen vertskommuner deltok.

Styret er blitt orientert om at Kvæfjord kommune først inngikk forlik med KLP, og deretter høsten 2018 med Overføringsavtalens Sikringsordning og Nord-Norges Diakonistiftelse (driftsansvarlig for sentralinstitusjonen Trastad Gård), verdsatt til premier med 25 mill kr hvorav det meste er beregnet framtidig avviklingstilskudd. Forliket sikrer framtidige reguleringspremier for mer enn 200 tidligere tilsatte ved Trastad Gård, men som ikke har vært tilsatt i kommunen.

Styret har avviklet et møte høsten 2019 med vekt på status for vertskommunefinansieringen og koblinger til statsbudsjettet for 2020.

De ordinære styresamlinger er redusert i antall fra tidligere år. Styrets medlemmer har utover dette holdt løpende kontakt på enkeltsaker.

Selv om 2018-regnskapet kom ut med merforbruk med 384 000 kr, oppfatter styret at foreningens økonomiske situasjon er tilfredsstillende. Det anslås at LVSH ved inngangen til 2020 vil ha bokført egenkapital med omlag ½ mill kr. Fra denne må det, uavhengig av videre drift, avsettes tilstrekkelige midler til framtidige reguleringspremier for den tidligere tilsatte generalsekretæren. Det vises ellers til framlegg av særskilte regnskapssaker med tilhørende revisjonsberetninger.  

Gardermoen, den 14.10-2019

-SIGN-                                                                                                -SIGN-

1 Anita Ihle Steen (styreleder)                                                  2 Thorbjørn Fylling

-SIGN-                                                                                                -SIGN-

3 Anne Austveg                                                                                4 Birger Bjørnstad

-SIGN-

5 Magne Værholm                                                                       

Mer i denne kategorien « Beretning 2016