søndag, 19 november 2017 13:15

Beretning 2016

LVSH – årsberetning 2015/2016

Innledning

Vertskommunesammenslutningen LVSH er interesseorganisasjon for landets vertskommuner for store og mellomstore institusjoner i det tidligere HVPU. Hovedmål for LVSH er å sikre kommunene gode rammevilkår for tiltak og tjenester for de personer med utviklingshemming som disse kommunene overtok ansvaret for fra andre kommuner ved ansvarsreformens inntreden i 1991.

Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ. I årsmøteperioden er styret utøvende organ. LVSH avviklet siste gang årsmøte på Hamar 25.9.2015. Årsmøte skal ut fra vedtektene «arrangeres hvert annet år innen utgangen av mai måned». Sammenholdt med varigheten for de valg som ble foretatt på årsmøtet, legger styret til grunn at neste årsmøte skal gjennomføres innen utgangen av mai 2018.

Denne årsberetningen omfatter de siste fire måneder av 2015 og hele året 2016.

Handlingsplanen

Oppfølgingen av vedtatt handlingsplan 2015-2018 har stått sentralt i styrets arbeid, dvs:

  • Sikre vertskommunenes finansieringsordning via vertskommunetilskuddet.
  • Sikre at vertskommunene blir i stand til å løse sine særskilte pensjonsforpliktelser også når vertskommunetilskuddet bortfaller som følge av frafall blant beboerne; omtalt som pensjonssaken.
  • Forbedre hjemmesidene og sikre kommunikasjon med og mellom medlemskommunene.
  • Implementere ny arbeidsform og stadfeste organisasjonens framtidige innretning og arbeidsmåte.

Vertskommunetilskuddet

Styret oppfatter at rammene for vertskommunefinansieringen i hovedsak har stått fast etter tilpasninger som ble foretatt i tilknytning til statsbudsjettet for 2011. De to skjermingsordningene med redusert trekk ved frafall for kommuner med tilskudd under gjennomsnittet og med et årlig tak for trekk lik et fastsatt beløp knyttet til antall innbyggere i kommunen, har fungert etter intensjonen.

Styret ser dog at iverksetting av kommunereformen kan medføre en raskere nedbygging av vertskommunetilskuddet for berørte kommuner, fordi skjermingsordningene ikke vil ha den samme effekt som tidligere.

Til hjelp i vertskommunenes planlegging og budsjettering, ble kommunene sist sommer tilskrevet om et foreløpig anslag på vertskommunetilskuddet for 2017. Samlet vertskommunetilskudd utgjør i 2016 940 mill kr og ble for 2017 anslått til 931 mill kr. 

Pensjonssaken

Styret har konstatert at det så langt ikke er kommet på plass noen ordninger for å kompensere de særskilte utfordringer som en del av vertskommunene møter eller vil møte i denne sammenheng. Det er fra statlig nivå pekt på at vertskommunefinansieringen gjennom to skjermingsordninger er gjort mer robust enn tidligere, også som et bidrag til å kunne møte de økte pensjonsutgifter. Helse- og omsorgsdepartementet har etter en henvendelse om saken fra Fylkesmannen i Troms, konkludert at «etter en samlet vurdering har departementet kommet frem til at det ikke bør innføres ordninger for å dekke utgifter til pensjon for enkelte av vertskommunene».

Styret har derfor kommet til å ville avvente det videre arbeid med pensjonssaken og vil blant annet se dette opp mot iverksettingen av kommunereformen og omfanget av endret kommunestruktur.

Hjemmesidene

Handlingsplanen legger til grunn at styret skal forbedre hjemmesidene og sikre kommunikasjon med og mellom medlemskommunene. Styret har brukt hjemmesidene som en informasjonskanal ut til kommunene, med korte henvisningsmeldinger via epost. Styret ser imidlertid også at endret arbeidsform betyr et lavere aktivitetsnivå for organisasjonen, som også reflekterer innholdet på hjemmesidene.

Styrets øvrige virksomhet

Valgt styre i LVSH etter siste årsmøte er:

Medlemmer                                                                                    Varamedlemmer

1 Anita Ihle Steen, Ringsaker (leder)                                      1 Nils Amund Røhne, Stange

2 Thorbjørn Fylling, Ørskog (nestleder)                                   (vara for medlem 1, 2 og 3)

3 Siv Høgtun, Askøy

4 Birger Bjørnstad, Kvæfjord                                                     2 Anne Austveg, Bærum

5 Magne Værholm, Vestnes                                                         (vara for medlem 4 og 5)         

Det er avviklet tre styresamlinger etter årsmøtet i 2015. Implementering av ny innretning og arbeidsmåte etter at stillingen som generalsekretær ble inndratt, har medført at enkeltmedlemmer i styret har påtatt seg nye oppgaver. Samtidig er styrets aktivitetsnivå redusert og konsentrert til oppfølging av tiltak i handlingsplanen. Dette har for eksempel medført at tidligere tiders fokus på den faglige gjennomføring av ansvarsreformen ikke lenger er et prioritert arbeidsfelt for LVSH.

Styret har imidlertid ført videre kartleggingen av antall og alderssammensetning blant vertskommunebeboerne, som del av informasjonsgrunnlaget for å få fram vertskommunenes særskilte utfordringer og som et grunnlag for å utarbeide anslag på vertskommunetilskuddet.

Med endret aktivitetsnivå er kommunenes medlemskontingent redusert fra 40 000 kr i 2015 og til 25 000 kr både i 2016 og 2017. Styret legger til grunn at kontingenten kan reduseres ytterligere i framtida, i tråd med redusert pensjonsforpliktelse for organisasjonen.

Gardermoen, den ............2017

1 Anita Ihle Steen (leder)

2 Thorbjørn Fylling

3 Siv Høgtun

4 Birger Bjørnstad

5 Magne Værholm