søndag, 19 november 2017 13:11

Beretning 2014-2015

/LVSH årsberetning/DATO: 20150320

LVSH

ÅRSBERETNING 2014/2015

Juni 2014 – september 2015

Vertskommunesammenslutningen LVSH[1] er interesseorganisasjon for landets vertskommuner for store og mellomstore institusjoner i det tidligere HVPU.[2]

Hovedmål for LVSH er å sikre vertskommunene gode rammevilkår for tiltak og tjenester for de personer med utviklingshemming disse kommunene har overtatt ansvaret for fra andre kommuner. Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ. I årsmøteperioden er styret det utøvende organ.

1 Organisasjonen

LVSH har nå 25 medlemskommuner av landets totalt 33 kommuner som mottar vertskommunetilskudd. Disse kommunene er:

Bærum (39), Hamar (22), Ringsaker (26), Stange (16), Østre Toten (21), Gran (13), Søndre Land (55), Nord-Aurdal (9), Nome (18), Eigersund (37), Hå (24), Kvam (6), Askøy (32), Balestrand (12), Gloppen (2), Ørskog (7), Skodje (8), Vestnes (55), Meldal (14), Klæbu (10), Stjørdal (10), Brønnøy (5), Saltdal (26), Sortland (4) og Kvæfjord (63).

Det er nå 8 kommuner som mottar vertskommunetilskudd, men som har valgt å stå utenfor LVSH. Disse kommunene er:

Halden (13), Moss (29), Ås (10), Ringerike (10), Holmestrand (3), Stokke (5), Flora (15) og Leksvik (5).

(parentes viser antall vertskommunebeboere ved siste årsskifte)

Landskonferansen og årsmøtet i 2014 ble avviklet 26.mai på Park Radisson Hotel ved Gardermoen, med deltakelse fra 20 av medlemskommunene.

Styrets sammensetning i perioden:

1 Styreleder                Anita Ihle Steen         ordfører (AP)              Ringsaker kommune

2 Nestleder                 Birger Bjørnstad        rådgiver                       Kvæfjord kommune

3 Styremedlem           Hans Seierstad           ordfører (SP)               Østre Toten kommune

4 Styremedlem           Siv Høgtun                 ordfører (H)                Askøy kommune

5 Styremedlem           Magne Værholm        kommunalsjef             Vestnes kommune

6 Varamedlem[3]           Thorbjørn Fylling       ordfører (FRP)            Ørskog kommune

7 Varamedlem[4]           Anne Austveg            enhetsleder                 Bærum kommune

Styrets varamedlemmer har også vært løpende involvert i styrearbeidet denne perioden.

Valgkomité fram til årsmøtet var ordførerne Torbjørn Larsen (Kvæfjord kommune) og Thorbjørn Fylling (Ørskog kommune). Årsmøtet i 2014 utpekte som ny valgkomité Torbjørn Larsen og ordfører Terje Odden (Søndre Land kommune).

2 Styrets arbeid i perioden

Handlingsplanen som ble vedtatt på årsmøtet, har dannet basis for styrets arbeid. Forslaget til handlingsplan ble oppsummert slik i framlegget for årsmøtet:

  • LVSH må arbeide for å få på plass en ordning som sikrer at vertskommunene blir i stand til å løse sine særskilte pensjonsforpliktelser også når vertskommunetilskuddet bortfaller som følge av frafall av beboerne.
  • Fem kommuner vil hvert år bli invitert til å formidle nyhetssaker på våre hjemmesider.
  • LVSH arbeider stadig for å forbedre hjemmesidene.
  • Styret iverksetter en prosess for vurdering av organisasjonens framtidige innretning. Denne prosessen starter med en gjennomgang av situasjonen på årsmøtet i 2014.

Handlingsplanen fikk årsmøtets tilslutning, med presisering om at styret bruker perioden 2014-2015 for å utarbeide en helhetlig sak om ny organisering av LVSH, herunder forslag til nye vedtekter. Innspill fremmet i årsmøtedebatten tas med i styrets arbeid.

De økonomiske rammevilkår for vertskommunene har stått sentralt i styrets arbeid, med vekt på vertskommunetilskuddets innretning og de særskilte pensjonsutfordringene som flere av disse kommunene opplever.

Styret har vært i høringer på Stortinget i Helse- og omsorgskomitéen og Kommunal- og forvaltningskomitéen, i tilknytning til arbeidet med statsbudsjettet for 2015. LVSH sitt budskap ble i denne sammenheng spisset dithen at vertskommunene må bli i stand til å løse sine pensjonsforpliktelser også når vertskommunetilskuddet bortfaller som følge av frafall blant beboerne.

Det ble i komitéhøringene pekt på at dagens finansieringsmodell der vertskommunetilskuddet er knyttet til antall beboere i framtida også må knyttes opp mot antall tilsatte som har bidratt til disse tjenestene, slik at særskilte merkostnader til pensjon dekkes opp etter at vertskommunebeboerne har falt fra. Styret har i dette trukket veksler på grunnlagsarbeid utført av kommunene Kvæfjord og Vestnes; som også har involvert pensjonsselskapet, fylkesmenn og Helsedirektoratet.

Styret har vært i møter og annen dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet. Det er i forhold til Helsedirektoratet funnet fram til en felles forståelse av rammer og retningslinjer for vertskommunenes arbeid med prosjektregnskap for vertskommunetilskuddet. En mulig mal for prosjektregnskap er presentert for kommune, med grunnlag i et arbeid utført av Vestnes kommune.

Det har i årsmøteperioden vært gjennomført 4 styremøter: 8.september, 3.november, 2.mars og 15.juni. Referat fra styremøtene er lagt ut på hjemmesiden www.lvsh.no.  

Styreleder har gjennomført flere arbeidsutvalgsmøter med generalsekretæren, hvor tema også har vært generalsekretærens arbeidssituasjon gitt ny framtidig organisering av LVSH.

3 Måloppnåelse i forhold til handlingsplanen   

Den vedtatte handlingsplanen har som nevnt vært retningsgivende for styrets arbeid. Styret oppfatter ut fra årsmøtedebatten i 2014 i tillegg at kommunene nå særlig er opptatt av de økonomiske rammevilkårene for kommunene og framtidig dimensjonering og organisering av LVSH. Denne betoningen har også preget innretningen av styrets arbeid. Oppfølging av handlingsplanen har ellers vært fast debattpunkt på møter i styret og arbeidsutvalget.

Handlingsplanen er bygget rundt 5 hovedpunkter:

  1. Finansieringsordningen
  2. Faglig gjennomføring av ansvarsreformen for mennesker med utviklingshemming
  3. Aldring, omstilling, informasjon og samarbeidsparter
  4. Arbeidsgiverforpliktelsen
  5. Framtidig organisering

3.1 Finansieringsordningen

Finansieringsordningen er en hovedsak for organisasjonen. Styret oppfatter at rammene for vertskommunetilskuddets innretning står fast etter de seneste tilpasninger som ble foretatt i tilknytning til statsbudsjettet for 2011. Styret konstaterer at de to skjermingsordningene med redusert trekk ved frafall for kommuner 1) med tilskudd under gjennomsnittet og 2) med et årlig tak for trekk lik et fastsatt beløp knyttet til antall innbyggere i kommunen, fungerer etter intensjonen.

Styret ser at det pågående arbeid med en kommunestrukturreform vil kunne få til effekt en raskere nedbygging av vertskommunefinansieringen fordi skjermingsordningene ikke lenger vil ha den samme effekt.

Selv om LVSH alt i 2010 oppnådde særskilte komitémerknader[5] om pensjonsutfordringene under stortingsbehandlingen av statsbudsjettet og dette senere er fulgt opp med positive innspill fra Fylkesmannen i Troms[6] og Helse- og omsorgsdepartementet,[7] må vi konstatere at det så langt ikke er oppnådd gjennomslag for konkrete justeringer for disse forholdene. Dette arbeidet er nå intensivert på flere arenaer, i håp om å vinne fram opp mot arbeidet med Kommuneproposisjonen 2015. Styret erfarer økende forståelse for problemstillingen i de mer sentrale politiske miljøer.

Styret mener så langt å ha delvis måloppnåelse for finansieringsordningen.

3.2 Faglig gjennomføring av ansvarsreformen for mennesker med utviklingshemming

Gitt de presiseringer styret oppfatter ble gitt for sitt virke under årsmøtet er denne bolken ikke gitt tung prioritet i perioden.

Styret har videreført arbeidet med kartlegging av antall og alderssammensetning blant vertskommunebeboerne. Styret avstemmer dette arbeidet med tall fra Helsedirektoratet, for å bygge utviklingstall for hele perioden etter ansvarsreformen av 1991 og sitter nå på et dokumentasjonsmateriell som med tiden kan få historisk interesse. Kartleggingen inngår i informasjonsgrunnlaget for å anskueliggjøre vertskommunenes framtidige utfordringer.

Styret har ut fra interne prioriteringer så vel som kapasitetshensyn funnet det nødvendig å nedprioritere sin innsats i forehold til faglig gjennomføring av ansvarsreformen. Snart 25 år etter reformens inntreden oppfatter styret å ha en mer begrenset rolle på dette området.

Gitt disse avgrensninger mener styret å ha tilfredsstillende måloppnåelse på dette området.

3.3 Aldring, omstilling, informasjon og samarbeidsparter

Også for dette oppfølgingspunktet er ressursbruken de seneste årene noe nedtonet.

Styret har for sjuende året på rad videreført kartleggingen av antall og alderssammensetningen blant vertskommunebeboerne.

Hjemmesiden www.lvsh.no har fortsatt et utviklingspotensial, men brukes aktivt for utlegging av årsmøtedokumenter, styreprotokoller og andre relevante dokumenter av felles interesse for medlemskommunene. Styret har utfordret fem kommuner på å videreformidle aktuelle temasaker via hjemmesiden, dette avgrenser seg foreløpig til to oppslag fra Bærum kommune: «Bruker spør bruker» og fra Kvæfjord kommune: «Kvæfjord i strid med KLP».    

Ut fra disse forutsetninger, mener styret å ha tilfredsstillende måloppnåelse på dette området.

3.4 Arbeidsgiverforpliktelsen

Styret har også denne perioden hatt fokus på arbeidsgiveransvaret for generalsekretæren. Som eneste tilsatte i organisasjonen, har generalsekretæren en spesiell arbeidsdag. Partene er i fellesskap kommet til at stillingens arbeidsomfang ut fra organisasjonens prioriteringer og aktivitetsnivå ikke lenger fyller et årsverk. Det er derfor kommet til enighet om at arbeidsforholdet opphører i løpet av 2015.

Styret legger til grunn at LVSH sin opparbeidde egenkapital (ved siste årsskifte 651 000 kr) som et utgangspunkt dekker organisasjonens framtidige pensjonsforpliktelser. Innbetalinger ut over dette må ses mot framtidig medlemskontingent.   

Styret oppfatter at samarbeidet med Søndre Land kommune om de merkantile forhold er velfungerende. Selv om kontorfunksjonen vil bli avviklet, er det derfor startet opp en dialog om ny avtale om regnskapsføring med rutine for tilhørende inn- og utbetalinger.

Styret mener å ha god måloppnåelse for arbeidsgiverforpliktelsen.

3.5 Framtidig organisering

Ut fra særskilt fokus senest på årsmøtet i 2014, har styret prioritert arbeidet med framtidig organisering av LVSH. Det ble 10.februar sendt et kortfattet informasjonsskriv til vertskommunene om at årsmøtet i 2015 utsettes og avvikles på Hamar i slutten av september, koblet til generalsekretærens fratredelse.

Ut fra årsmøtets bestilling, vil styret i denne sammenheng også legge fram en særskilt sak omkring den framtidige organiseringen, med et rammeverk som også gir grunnlag for formelle justeringer i vedtektene for LVSH. Styret har fokus på å favne de signaler for framtidig innretning som er gitt under årsmøter, både i 2014 og ved tidligere høve.

Styret mener å ha god måloppnåelse på dette området.

4 Avslutning

Styrets arbeid har også denne perioden vært innrettet mot rammevilkårene for vertskommunene. I skrivende stund framstår vertskommunenes særskilte pensjonsutfordringer som en omfangsrik og uavklart sak for LVSH.

Styret har arbeidet aktivt for å videreføre dialogen med politisk ledelse i de berørte departementer så vel som stortingsmiljøet, og har erfart praktiske utfordringer knyttet til regjeringsskiftet høsten 2013. Kommunikasjonen med Helsedirektoratet har vært god og styret opplever også KLP som en dialogpartner i tekniske elementer omkring pensjonssaken.

Styret vil også takke medlemskommunene og generalsekretæren for samarbeidet i perioden vi har lagt bak oss.

Gardermoen, den 15.juni 2015

  

Anita Ihle Steen         Birger Bjørnstad        Hans Seierstad            Siv Høgtun

                  (sign)                                  (sign)                         (sign)                          (sign)

Magne Værholm        Torbjørn Fylling         Anne Austveg

(sign)                           (sign)                                      (sign)

 

[1] LVSH = Landssammenslutningen av vertskommuner med sentralinstitusjoner i HVPU.

[2] HVPU = Helsevernet for psykisk utviklingshemmede.

[3] Varamedlem for valgte medlemmer 1, 3 og 4.

[4] Varamedlem for valgte medlemmer 2 og 5.

[5] Stortingets helse- og omsorgskomité, Innst. 11 S (2009-2010) om statsbudsjettet kapittel 761 post 61.

[6] Fylkesmannen i Troms, brev til HOD 4.6.2013: Særskilte utfordringer for vertskommuner knyttet til økte pensjonskostnader – anmodning fra Fylkesmannen i Troms.

[7] Helse- og omsorgsdepartementet, brev til Fylkesmannen i Troms 9.7.2013: Særskilte utfordringer for vertskommuner knyttet til økte pensjonskostnader – anmodning fra Fylkesmannen i Troms.

Mer i denne kategorien « Beretning 2013-2014 Beretning 2016 »