torsdag, 15 mai 2014 23:05

Beretning 2013-2014

BERETNING FRA STYRET I LVSH FOR ÅRSMØTEPERIODEN

Mars 2013 – MARS 2014

LVSH er en interesseorganisasjon for landets vertskommuner for store og mellomstore institusjoner i det tidligere HVPU.

Vårt hovedmål er å sikre vertskommunene gode rammevilkår for de personer med utviklingshemming kommunene har overtatt ansvaret for fra andre kommuner.

Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ. I årsmøteperioden er styret det utøvende organ.

1. Organisasjonen

LVSH har nå 25 medlemskommuner av landets totalt 33 kommuner som mottar vertskommunetilskudd. Disse kommunene er:

Bærum, Hamar, Stange, Ringsaker, Østre Toten, Gran, Søndre Land, Nord-Aurdal, Nome, Eigersund, Hå, Kvam, Askøy, Gloppen, Balestrand, Ørskog, Vestnes, Skodje, Meldal, Klæbu, Stjørdal, Brønnøy, Saltdal, Sortland og Kvæfjord.

Det er nå åtte kommuner som mottar vertskommunetilskudd, men som har valgt å stå utenfor LVSH. Disse kommunene er:

Moss, Halden, Ås, Ringerike, Holmestrand, Flora, Leksvik og Stokke

Landskonferansen og årsmøtet i 2013 ble avholdt 11. og 12. mars på Gjøvik med Østre Toten kommune som vertskapskommune.

  1. Styrets sammensetning i perioden

Leder

Anita Ihle Steen

Ordfører

Ringsaker

Styremedlem

Birger Bjørnstad

Administrasjonssjef

Kvæfjord

Styremedlem

Siv Høgtun

Ordfører

Askøy

Styremedlem

Hans Seierstad

Ordfører

Østre Toten

Styremedlem

Magne Værholm

Kommunalsjef

Vestnes k

Varamedlem

Svein Roar Jacobsen

Politiker

Sortland

Varamedlem

Anne Austveg

Enhetsleder

Bærum

  1. Valgkomité

   Landsmøtet gjenvalgte ordfører Thorbjørn Fylling i Ørskog kommune og ordfører Torbjørn Larsen i Kvæfjord kommune til oppgaven.

  2. Styrets arbeid

   Styret har i særdeleshet vært opptatt av vertskommunenes økonomiske situasjon.

   Styret har vært i møter med den politiske ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet og Kommunal- og moderniserings departementet i forbindelse med forslag til nytt statsbudsjett, samt at vi har fortsatt samarbeidet for å finne fram til løsningsmodeller for en egen ordning i forhold til framtidas særskilte pensjonskostnader.

   Styret har vært i møter med helsedirektoratet for å diskutere Prosjektregnskap for vertskommunene.

   Styret har vært i kontakt med Barne - ungdoms- og familiedepartementet vedrørende Stortingsmelding 45 om reformen for mennesker med utviklingshemming.

   Styret har vært opptatt av å videreføre det gode samarbeidet mellom organisasjonen og Helse- og omsorgsdepartementet.

   Det har i denne årsmøteperioden vært avholdt 5 styremøter; 22.04.2013, 26.08.2013, 20.01.2014, 24.02.14 og 23.03.2014.

   Referat fra disse er lagt ut på våre hjemmesider: www.lvsh.no

   Styret arrangerte 21.10.2013 en vertskommunekonferanse som fokuserte på kommunenes plikt til å utarbeide prosjektregnskap for vertskommuneoverføringene. Det ble presentert et forslag til mal fra en stor vertskommune (Vestnes).

   Helsedirektoratet deltok på konferansen og presenterte direktoratets syn på utarbeiding av prosjektregnskap. Det var stor samstemmighet fra de to foredragsholderne om dette.

   Videre deltok en representant fra KLP og presenterte sitt syn når det gjelder framtidige reguleringer av pensjonspremier for landets vertskommuner.

   KLP – representanten ga støtte til LVSH’s syn om at det må iverksettes konkrete tiltak fra Statens side for å møte disse utfordringene.

  3. Arbeidsgiverrollen

   Styret har fortsatt hatt fokus på sin rolle som arbeidsgiver for generalsekretæren. Det er startet en dialog mellom Søndre Land og LVSH om de framtidige pensjonsutgiftene. Styret viser også til LVSH sin egenkapital som kan dekke fremtidige forpliktelser.

   Samarbeidet med Søndre Land kommune, som er vertskap for vår generalsekretær, og som omfatter regnskapsføring og lønnsutbetalinger med mer, fungerer etter styrets oppfatning meget godt.

 1. Måloppnåelse i forhold til vedtatte handlingsplan

  Handlingsplanen som ble vedtatt på årsmøtet på Gjøvik har vært retningsgivende for styrets arbeid. Oppfølging av handlingsplanen er fast punkt på styremøtene og i arbeidsutvalget.

  De prioriterte oppgavene har vært:

 • Finansieringsordningen og pensjonsutfordringer

 • Aldring, omstilling og informasjon

 • Arbeidsgiverrollen

  1. Finansieringsordningen, pensjonsutfordringer og prosjektregnskap

   Finansieringsordningen til landets vertskommuner har lenge vært en hovedsak for organisasjonen.

   Vår hovedstrategi har vært å få tilbakeført til vertskommuneramma den delen av overføringene som ble lagt inn i inntektssystemet fra 2005 med den samme sats per person som den som ble utløst gjennom inntektssystemets kriterium ”psykisk utviklingshemming 16 år og over”.

   Vi lykkes med dette arbeidet i og med at pengene som tidligere ble lagt inn i inntektssystemet, fra og med 2009, ble lagt tilbake til vertskommunetilskuddet.

   Styret kan nå konstatere at den nye skjermingsordningen fungerer etter intensjonen og at det samme gjelder ordningen med 50 % trekk for de kommuner som ligger under dagens gjennomsnitt i overføringer.

   Styret har i seks årsmøteperioder nedlagt et kartleggingsarbeid for å få en korrekt oversikt over antall gjenlevende vertskommunebeboere og alderssammensetningen blant disse. Dette blir ansett som viktig for å kunne anskueliggjøre hvilke utfordringer vertskommunene står overfor i dag og ikke minst i årene som kommer. Gjennomsnittsalderen er nå 60 år, mot 41 år i 1991.

   Styret ønsker å poengtere viktigheten av at kommunene hvert år gir tilbakemelding på henvendelser om dette fordi manglende svar vil påvirke våre prognoser for nedbygging av vertskommunetilskuddet i årene framover.

   Styret arrangerte den 21.10.2013 en vertskommunekonferanse på Gardermoen hvor pensjonsproblematikken og prosjektregnskap ble behandlet.

   Møtet var besøkt av 40 tilhørere, noe styret er godt tilfreds med.

   Det er disse to temaene; prosjektregnskap og pensjon som har tatt det meste av styrets tid i årsmøteperioden. Styret har brukt tid både til å forberede, gjennomføre og evaluere møter med HOD og KMD. (se neste pkt)

   1. Møter med politisk ledelse i HOD og KMD

    Styret har vært i møter med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og modernisering departementet hvor det ble diskutert hvordan man skal møte de uforutsette utfordringer vertskommunene får ved den årlige reguleringen av pensjonsutgiftene til nåværende og tidligere ansatte i denne ekstraordinære virksomheten.  

    Styret har vært i møter med Helsedirektoratet for å diskutere kommunenes utarbeiding av prosjektregnskap for vertskommunetilskuddet.

    Disse møtene har vært meget avklarende og gir et godt grunnlag for videre samarbeid.

    2.1.3 Styrets vurdering av måloppnåelsen i forhold til finansieringsordningen

 • Styret har arbeidet med alle forhold som er omhandlet i handlingsplanen på dette området. De resultater som er oppnådd i forbindelse med vedtak av statsbudsjett for 2010 gjør at vertskommunene nå synes å ha fått en varig og forutsigbar overførings- og nedtrappingsordning.

 • Det har vært lagt ned et godt arbeide i forbindelse med den utredning som må gjøres for å se på behovet for egne støtteordninger som følge av ekstraordinære pensjonsutgifter.

 • Styret har også i år registrert alderssammensetningen blant de gjenlevende vertskommunebeboere og anvendt disse i vår dialog med myndighetene og i vår utarbeiding av prognoser for framtidig nedtrapping av vertskommuneøkonomien som en følge av forventet frafall.

 • Styret har argumentert spesielt for å sikre gode tilskuddsatser til de kommuner som ligger under landsgjennomsnittet i overføringer per vertskommunebeboer.

 • Styret har hatt kontakt med politisk ledelse i HOD og KMD. I tillegg har vi gode støttespillere på Stortinget.

 • Styret er godt tilfreds med den kontakten som er etablert mellom Direktoratet og oss vedrørende nye krav om prosjektregnskap.


  Styret vil rette en stor takk til Vestnes og Kvæfjord kommuner for den innsats de legger for dagen vedrørende framtidige reguleringer til pensjon for de ansatte i landets vertskommuner samt til forslag til hvordan kommunene skal møte utfordringene ved å utarbeide prosjektregnskap.

  På denne bakgrunn mener styret å ha god måloppnåelse på dette området.

  2.2 Aldring, omstilling og informasjon

  Styret har videreført kartleggingen av alderssammensetningen hos de gjenlevende vertskommunebeboerne.

  Styret har fortsatt sin gode dialog med organisasjonene ”Norsk forbund for utviklingshemmede”(NFU), prosjektet ”Utviklingshemming og aldring”,(UaU), prosjektet ”Funksjonshemming og aldring”(FoA) og “Samordningsrådet for arbeid for mennesker med psykisk utviklingshemming” (SOR).

  Styret arbeider med utviklingen av hjemmesidene våre. Styret er fornøyd med den kontakten som er etablert mellom oss og ”Ridderne”.

  Styret mener at hjemmesiden fremdeles har ett utviklingspotensiale.

 1. Avslutning

  Arbeidet har i årsmøteperioden i hovedsak vært innrettet mot å oppnå gode rammevilkår for vertskommunene. Styret har vært opptatt av å bedre kontakten med medlemskommunene gjennom bruk av vår nye hjemmeside.

  Styret arbeider aktivt med den kommunikasjon vi har med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal og moderniseringsdepartementet og Helse Direktoratet.

  Vi er tilfreds med den hjelp og støtte vi har mottatt fra KLP.

  Styret vil takke medlemskommuner og samarbeidsparter for det året vi har lagt bak oss.

  Anita Ihle Steen                 Birger Bjørnstad                            Siv Høgtun

  Hans Seierstad                   Magne Værholm