tirsdag, 01 februar 2011 21:37

Beretning 2009-2010

BERETNING FRA STYRET I LVSH FOR ÅRSMØTEPERIODEN MARS 2009 – APRIL 2010

LVSH  er en interesseorganisasjon for landets vertskommuner for store og mellomstore institusjoner i det tidligere HVPU.

Vårt hovedmål er å sikre vertskommunene gode rammevilkår for de personer med utviklingshemming kommunene har overtatt ansvaret for fra andre kommuner.

Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ. I årsmøteperioden er styret det utøvende organ.

1.

Organisasjonen

LVSH har nå 26 medlemskommuner

Landskonferansen og årsmøtet i 2009 ble avholdt på Gardermoen.

Statssekretær Rigmor Aasrud fra Helse- og omsorgsdepartementet gjestet møtet og hadde et interessant innlegg om forlag til nytt inntektssystem og vertskommunenes rolle i dette, samt at hun hadde en presentasjon om samhandlingsreformen.

Vi hadde også besøk av sjefspsykolog Knut Ove Solberg fra Habiliteringstjenesten i Oslo som fortalte om utviklingen rundt problematikken med aldring hos mennesker med utviklingshemming.

I tillegg hadde vi besøk fra Agendatredning og Utvikling ved Finn Arthur Forstrøm som holdt foredrag om omstillings,- og endringsarbeid i vertskommunene. 

1.1.  Styrets sammensetning i perioden

Leder

Svein Erik Hilmen

Varaordfører (SP)

Nord-Aurdal

Nestleder

Knut Flølo

Formannskapsmedlem (FRP)

Vestnes

Styremedlem

Anita Ihle Steeen

Ordfører (A)

Ringsaker

Styremedlem

Birger Bjørnstad

Administrasjonssjef

Kvæfjord

Styremedlem

Åse Flatland

Omsorgsleder

Søndre Land

Varamedlem

Svein Roar Jacobsen

Ordfører (A)

Sortland

Varamedlem

Anne Austveg

Tjenesteleder

Bærum

Styrets arbeidsutvalg(AU) har bestått av styreleder Svein Erik Hilmen og generalsekretær Stein Wilthil Øhrn.

1.2.  Valgkomité

 

Landsmøtet har oppnevnt ordfører Reidar Eriksen i Søndre Land kommune og ordfører Lillian Hessen i Kvæfjord kommune til oppgaven.

 

1.3.  Styrets arbeid

 

Styret har i særdeleshet vært opptatt av  vertskommunenes økonomiske situasjon.

Styret har vært i to møter med representanter for politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med forslag til nytt statsbudsjett og diskutert forslag til en ny skjermingsordning for landes vertskommuner som ble fremmet – og vedtatt – i Statsbudsjettet for 2010.

Det har også blitt innledet et samarbeid mellom LVSH og KLP for å utrede framtidige utfordringer når det gjelder vertskommunenes kommende pensjonsforpliktelser i forbindelse med sin spesielle oppgave som vertskommuner for tidligere HVPU – institusjoner. Det har blitt nedsatt en komité for å kartlegge omfanget av det kartleggingsarbeid det vil være behov for.

I tillegg har man vært engasjert i prosjektene ”Utviklingsprosjekt Utviklingshemmede og aldring”(UaU)  og ”Funksjonshemming og aldring” (FoA) .

Styret har vært opptatt av å videreføre det gode samarbeidet mellom organisasjonen og Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Man har også mvært opptatt av å videreføre det nære samarbeidet med stortingsrepresentanter i de tilhørende komiteer på Stortinget.

 

Styret har også arbeidet for å styrke båndene mellom oss og KS og det har blitt avholdt et samarbeidsmøte mellom organisasjonene.

Det har vært avholdt 5 styremøter og 9 AU – møter i perioden.

I tillegg ble det den 26.oktober avholdt ett medlemsmøte på Hotel Opera i Oslo.

1.4. Arbeidsgiverrollen

 

Styret har fortsatt hatt fokus på sin rolle som arbeidsgiver for generalsekretæren. Det er startet en diskusjon om å opprette et pensjonsfond for å kunne vareta de forpliktelser organisasjonen vil få i framtida.

Samarbeidet med Søndre Land kommune, som er vertskommune for vår generalsekretær, og som omfatter regnskapsføring og lønnsutbetalinger med mer, fungerer etter styrets oppfatning meget godt.

 

 1. Måloppnåelse i forhold til vedtatte handlingsplan

Handlingsplanen som ble vedtatt på årsmøtet på Gardermoen har vært retningsgivende for styrets arbeid. Oppfølging av handlingsplanen er fast punkt på styremøtene og i arbeidsutvalget.

De prioriterte oppgavene har vært:

 • Finansieringsordningen
 • Aldring, omstilling og informasjon
 • LVSH,s framtidige organisering

 

2.1. Finansieringsordningen

Finansieringsordningen til landets vertskommuner har lenge vært en hovedsak for organisasjonen.

Vår hovedstrategi har vært å få tilbakeført til vertskommuneramma den delen av overføringene som ble lagt inn i inntektssystemet fra 2005 med den samme sats per person som den som ble utløst gjennom inntektssystemets kriterium ”psykisk utviklingshemming 16 år og over”.

Styret har i tre årsmøteperioder nedlagt et stort kartleggingsarbeid for å få en korrekt oversikt over antall gjenlevende vertskommunebeboere og alderssammensetningen blant disse Dette har blitt ansett som viktig for å kunne anskueliggjøre hvilke utfordringer vertskommunene står overfor i dag og ikke minst i årene som kommer.

Konklusjonene fra undersøkelsen har blitt presentert  for myndighetene gjennom møter i departementer og høringer på Stortinget. De er også framlagt for kommunene på landskonferanser og medlemsmøter. Styret ønsker å poengtere viktigheten av at kommunene hvert år gir tilbakemelding på henvendelser om dette fordi manglende svar vil påvirke våre prognoser for nedbygging av vertskommunetilskuddet i årene framover

2.1.1.

Møter med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet.

 

Styret var i møte med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet 24.04 09, representert ved Satssekretær Rigmor Aasrud fra HOD, hvor det ble diskutert alternative nedtrappingsmodeller av vertskommunetilskuddet ved frafall av beboere.

LVSH presenterte også en bekymring for framtidig økte pensjonskostnader som en følge av ansvarsreformen og det ansvar vi som vertskommuner har påtatt oss for andre kommuner.

Styret ble invitert til et møte i Departementet den 15.09.09 for å drøfte endringer i overgangsordningen ved frafall av vertskommunebeboere.

Departementet hadde, etter at vi var samlet i april, utarbeidet et forslag til en ny ording for nedtrapping av midler ved frafall av brukere som de som arbeidsmodell kalte for ”en intern INGAR – modell”.

Ordningen ville innebære at det skulle innføres en skjermingsordning slik at det ved frafall av brukere (for de kommuner som kommer inn i ordningen) ikke skulle trekkes for mer enn et visst beløp per innbygger. Departementet forsøkte å legge forslaget så nær opp til KRD,s Ingar-ordning som mulig.  

Departementet la fram følgende forslag som utgangspunkt for drøftinger med LVSH:

Det innføres en ny skjermingsordning for landets vertskommuner som trer i kraft hvis bortfallet av brukere fører til en større reduksjon enn kr. 330 per innbygger gjennom inntektssystemet.

Departementet la inn følgende forutsetninger for opprettelsen av ordningen.

 • Dagens ordning med 50% trekk ved frafall av brukere som ligger under landsgjennomsnittet opphører.
 • Alle kommuner vil få 100 % trekk når en bruker faller fra.
 • Departementet innså at noen kommuner ville tape på denne ordningen det første året (Halden, Ringsaker, Søndre Land, Stokke, Nome, Eigersund og Askøy).
 • I forslaget var det en del kommuner som ville få til dels store fordeler ( Balestrand, Ørskog, Vestnes, Saltdal og Kvæfjord).
 • Departementet foreslo at skjermingsordningen skulle betales av samtlige vertskommuner og ikke bare de kommuner som tjente på ordningen.
 • Differensen mellom beløpet som trekkes og det beløpet som skulle vært trukket (100%) skulle fordeles som trekk på de resterende kommuner.
 • Dett ville gi som utslag at noen vertskommuner ville oppleve et trekk i overføringene uten å ha hatt frafall blant brukerne.
 • Telling av brukere som faller fra skulle gjennomføres hvert år.

Med dette som utgangspunkt ble det gjennomført drøftinger mellom Departementet og LVSH.

LVSH takket for det arbeidet departementet hadde utført, og var positive til innføring av en ”intern Ingar-modell.

Vi hadde noen innvendinger mot forslaget:

 • De kommuner som ligger under landsgjennomsnittet må fremdeles trekkes kun 50% inntil de er på landsgjennomsnittet.
 • Kun de kommuner som blir berørt av skjermingsordning skal hefte for innsparingene gjennom at de kan trekkes for innsparingene når de er økonomisk i stand til dette (utfra Ingar-beregningene)
 • LVSH aksepterte tellinger hvert år.
 • LVSH aksepterte at prinsippet for skjermingsordningen skulle være lik som den nye inntektsgarantiordningen i inntektssystemet.

Det er i dag kjent at resultatet fra dette møtet ble at Regjeringen foreslo en ny skjermingsordning i forslaget til Statsbudsjett som var helt på linje med LVSH,s synspunkter.

Dette ble også vedtatt av Stortinget ved behandlingen av budsjettet.

Det er verd å merke seg at Stortinget også vedtok at vertskommuneordningen nå skal gjelde til alle vertskommunebeboere har falt fra.

Det er videre viktig å merke seg at Helse- og omsorgskomiteen,  i sin innstilling til statsbudsjettet, gjorde regjeringen oppmerksom på de framtidige utfordringer vertskommunene står foran i forhold til framtidige pensjonsreguleringer.

 

2.1.2

Samarbeidsmøte med KS

 

Etter å ha forsøkt i lengre tid, lyktes styre å få til et samarbeidsmøte mellom lederne i KS og LVSH (med støtteapparat)

Møtet omhandlet et videre og tettere samarbeid mellom de to organisasjonene. Det var enighet på møtet om å intensivere samarbeidet på spørsmål som vertskommunetilskuddets framtid og, framtidige pensjonsutfordringer med mer.

 

2.1.3

Møter på stortinget

LVSH har vært representert på høringer i Kommunal- og regionalkomiteen i forbindelse med kommuneproposisjonen og i Helse- og omsorgskomiteen i forbindelse med framlegg av statsbudsjett.

I møte med Kommunalkomiteen la vi vekt på at vi var særdeles skuffet over at ikke vertskommunetilskuddet kunne innlemmes i Ingar-systemet, eller at vertskummene kunne  ha fått en egen overgangsording ved bortfall a vertskommunebeboere.

I møte med omsorgskomiteen vektla vi at vi var fornøyd  med at Regjeringen allikevel hadde foreslått en egen skjermingsordning for vertskommunene som bygger på samme prinsipper som inntektsgarantiordningen i inntektssystemet..

Vi la videre fram en bekymring om at tilskudd til personer med behov for særlig ressurskrevende tjenester faller bort ved fylte 67 år.

Til slutt la vi fram en orientering om at vi har startet arbeidet med å kartlegge hvilke pensjonsutfordringer vertskommunene står foran – samtidig med at vertskommunetilskuddet

trappes ned.

2.1.4

 

Det har blitt avholdt ett medlemsmøte i perioden. I tillegg har den oppnevnte arbeidsgruppa som skulle utforme forslag til politikk i forhold til framtidige pensjonsforpliktelser, avholdt ett møte. Utvalget har lagt fram sine råd til styret.

2.1.5

 

Styrets vurdering av måloppnåelsen i forhold til finansieringsordningen

 • Styret har arbeidet med alle forhold som er omhandlet i handlingsplanen på dette området. De resultater som er oppnådd i forbindelse med vedtak av statsbudsjett for 2010 gjør at vertskommunene nå har en varig og forutsigbar overførings- og nedtrappingsordning.
 • Det har vært lagt ned et godt arbeide i forbindelse med den utredning som må gjøres for å se på behovet for egne støtteordninger som følge av ekstraordinære pensjonsutgifter.
 • Styret har også i år registrert alderssammensetningen blant de gjenlevende vertskommunebeboere og anvendt disse i vår dialog med myndighetene og i vår utarbeiding av prognoser for framtidig nedtrapping av vertskommuneøkonomien som en følge av forventet frafall.
 • Styret har argumentert spesielt for å sikre gode tilskuddssatser til de kommuner som ligger under landsgjennomsnittet i overføringer per vertskommunebeboer.
 • Styret har fortsatt  god kontakt med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. I tillegg har vi gode støttespillere  på Stortinget.

På denne bakgrunn mener styret å ha full måloppnåelse på dette området.

2.2

Aldring, omstilling og informasjon

 

 • Styret har gjennomført kartlegging av alderssammensetningen hos de gjenlevende vertskommunebeboerne. Denne ble lagt fram på medlemsmøtet 27. oktober 2009.
 • Styret har, gjennom generalsekretæren, fortsatt sin gode dialog med organisasjonene ”Norsk forbund for utviklingshemmede”(NFU), prosjektet ”Utviklingshemming og aldring”,(UaU),  prosjektet ”funksjonshemming og aldring”(FoA) og  ”Samordningsråder for arbeid for mennesker med psykisk utviklingshemming” (SOR).
 • Det er påbegynt et samarbeid mellom organisasjonen og Nasjonalt kompetansesenter om utviklingshemming (NAKU)
 • Styret har innledet et samarbeid med KLP og KS om framtidige pensjonsutfordringer.

2.3.

LVSH,s framtid

 

 • Styret har iverksatt en større spørreundersøkelse blant medlemskommunene som omhandler medlemskommunenes oppfatning av organisasjonen i dag og i framtida.
 • Resultatet av undersøkelsen legges fram for årsmøtet i 2010 og behandlingen her vil danne utgangspunkt for styrets innstilling om organisasjonens framtid på årsmøtet i 2011.
 • På bakgrunn av dette ønsker styret å legge fram en plan for det videre arbeidet i organisasjonen og styrke båndene mellom ledelsen og medlemsorganisasjonene.
 • Styret arbeider med planer om å styrke organisasjonens økonomi gjennom en årlig fondsavsetting.

 

3.

Avslutning

Arbeidet har i årsmøteperioden i hovedsak vært innrettet mot å oppnå gode rammevilkår for vertskommunene. Styret har vært opptatt av å gjøre strategiske vedtak for å stå bedre rustet til å møte de økonomiske utfordringene i årene som kommer. Styret er godt fornøyd med den kontakten vi har hatt med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet og er meget tilfreds med de vedtak som ble gjort ved behandlingen av statsbudsjettet for 2010.

Styret er godt tilfreds med samarbeidet med KS og KLP i det året vi har lagt bak oss.

Styret vil takke medlemskommuner og samarbeidsparter for det året vi har lagt bak oss.

Svein Erik Hilmen/s/ leder                                                                Knut Flølo /s/ nestleder

Anita Ihle Steen /s/                            Birger Bjørnstad /s/                Åse Flatland /s/

Stein Wilthil Øhrn

generalsekretær