tirsdag, 07 desember 2010 00:19

Årsmøteprotokoll 2009

Protokoll fra årsmøtet på Gardermoen 26.mars 2009

Protokoll fra årsmøte i LVSH 26.mars 2009

SAK 1 – registrering av delegater

Følgende delegater var til stede:

Anne Austveg Bærum kommune
Vigdis Galaaen Hamar kommune
Anita Ihle Steen Ringsaker kommune
Bjørn Jahrn Stange kommune
Guri Ellefsrud Gran kommune
Hans Seiersstad Østre Toten kommune
Reidar Eriksen Søndre Land kommune
Svein Erik Hilmen Nord-Aurdal kommune
Kjell Fredriksen Eigersund kommune
Magnar Mattisdal Hå kommune
Roger Granheim Askøy kommune
Einar Malsnes Balestrand kommune
Arild Jacobsen Ørskog kommune
Modolf Hareide Skodje kommune
Øyvind Uren Vestnes kommune
Petter Anders Hosen Klæbu kommune
Ole Inge Jensen Brønnøy kommune
Kjell Magne Johansen Saltdal kommune
Svein Roar Jacobsen Sortland kommune
Lillian Hessen Kvæfjord kommune

Totalt 20 – stemmeberettigede delegater.

Valg av dirigent:
Svein Erik Hilmen ble enstemmig valgt til dirigent.

Valg av sekretær:
Stein Wilthil Øhrn ble enstemmig valgt til sekretær.

SAK 2
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av dagsorden

Vedtak:
Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent

SAK 3
Beretning fra styret

Vedtak:
Beretningen fra styret ble enstemmig godkjent

SAK 4
Regnskap og revisjonsberetning for 2008

Generalsekretæren la fram fjorårets regnskap. Det ble ytret ønske om at regnskapet til neste år ble oppdelt i flere underposter og at egenkapitalen skulle framkomme. Dette ble tatt til etterretning.

Vedtak:
Regnskap med revisjonsattest ble enstemmig godkjent

SAK 5
Vurdering av LVSH’s framtidige organisering

Etter å ha lagt fram styrets vurdering av LVSH’s framtidige organisering ba styret om støtte til følgende:

Styret ønsker å legge fram en sak for årsmøtet i 2010 som tar for seg følgende forhold:
· Er det fortsatt behov for en organisasjon som LVSH og i så fall er det fortsatt behov for årsmøter hvert år?
· Skal man fortsatt ha en lik kontingent, eller bør den differensieres etter størrelsen på vertskommuneansvaret?
· Er det fortsatt behov for et sekretariat i organisasjonen og hvordan skal dette i så fall organiseres?
· Gir de eventuelle endringsforslag behov for endringer av vedtektene?

Styrets forslag til vedtak:
· Årsmøtet slutter seg til styrets vurdering om å legge fram en sak til årsmøtet 2010 om LVSH’s framtidige organisering.

Delegaten fra Stange kommune la, etter fullmakt fram følgende forslag fra Stange kommune:

Forslag til vedtak:

1. Sak om LVSH’s framtid utredes. Utredningen oversendes medlemskommunene v/ordfører innen 1.juni 2009 med anmodning om kommuneintern behandling av saken.
2. Medlemskommunene anmodes om senest innen 1.november 2009 å gi sekretariatet tilbakemelding på intern behandling av saken.
3. Sak om LVSH’s framtidige organisering, evt. Avvikling legges fram for årsmøtet 2010.
4. Årsmøtet/landskonferansen 2010 avholdes som dag - samling, primært for medlemskommunenes ordførere.
5. Utsending av medlemskontingent 2010 avventes til etter årsmøtet 2010.

Delegaten fra Østre Toten kommune, Hans Seiersstad la så fra et tredje forslag:

Utgangspunktet er styrets forslag med tillegget ”Blant annet” i setningen om hvilke forhold som skal behandles.

Videre foreslås:
Saken sendes på høring til medlemskommunene innen …..2009, med frist for politisk behandling innen…. 2009. (Styret setter fristene)

Styret legger fram en sak for årsmøtet 2010 til drøfting.

En eventuell endring av LVSH som organisasjon legges fram for årsmøtet i 2011.

Dette førte til at Bjørn Jahrn trakk sin sak. Man sto da igjen med styrets forslag til oppgaver samt Seiersstads forslag til tillegg. Styret anmodet forsamlingen om å slutte seg til begge disse forslag.

Endelig enstemmig vedtak:

· Årsmøtet slutter seg til styrets vurdering om å legge fram en sak til årsmøtet 2010 om LVSH’s framtidige organisering.

Dette innebærer at styret legger fram en sak for årsmøtet som blant annet tar for seg følgende forhold:

· Er det fortsatt behov for en organisasjon som LVSH og i så fall er det fortsatt behov for årsmøter hvert år?
· Skal man fortsatt ha en lik kontingent, eller bør den differensieres etter størrelsen på vertskommuneansvaret?
· Er det fortsatt behov for et sekretariat i organisasjonen og hvordan skal dette i så fall organiseres?
· Gir de eventuelle endringsforslag behov for endringer av vedtektene?
· Saken sendes på høring til medlemskommunene innen …. 2009, med frist for politisk behandling innen …. 2009. (styret setter fristene).
· En eventuell endring av LVSH som organisasjon legges fram for årsmøtet i 2011.

SAK 6
Styrets forslag til handlingsplan for 2009 – 2010

Styret la fram sitt forslag til handlingsplan for neste årsmøteperioden.

Delegaten fra Skodje, Modolf Hareide la fram forslag om at alle avsnittene som startet med ordet bør, erstattes med ordet skal.

Delegaten fra Søndre Land kommune, Reidar Eriksen la fram følgende tilleggsforslag til handlingsplanen:
Styret må arbeide for å heve tilskuddssatsene for vertskommuner som ligger under gjennomsnittet.

Vedtak:
Styrets forslag til handlingsplan ble enstemmig vedtatt sammen med de to tilleggsforslagene.

SAK 7
Budsjettforslag for 2009

Vedtak:
Styrets forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.

SAK 8
Innkomne forslag

Det forelå ingen innkomne forslag

SAK 9
Valg

Valgkomiteen, som har bestått av Reidar Eriksen og Lillian Hessen, la fram sitt forslag til styre i LVSH:

Leder: Varaordfører i Nord-Aurdal Svein Erik Hilmen (SP) for ett år
Nestleder: Kommunestyremedlem i Vestnes Knut Flølo (FRP) for to år
Styremedlem: Ordfører i Ringsaker Anita Ihle Steen (AP) ikke på valg
Styremedlem: Helse- og omsorgssjef i Søndre Land Åse Flatland ikke på valg
Styremedlem: Administrasjonssjef i Kvæfjord Birger Bjørnstad for to år

Vararepresentanter for ett år:

For de folkevalgte:
Ordfører i Sortland Svein Roar Jacobsen (AP)

For de administrativt valgte:
Tjenesteleder i Bærum Anne Austveg

Alle valg var enstemmige.

Valg av valgkomité:

Vedtak:
Lillian Hessen og reidar Eriksen ble enstemmig gjenvalgt som valgkomité.

Den gjenvalgte leder hevet møtet ved å takke for tilliten.

For protokoll:
Stein Wilthil Øhrn /s/