tirsdag, 07 desember 2010 00:14

Årsmøteprotokoll 2008

Under kan du lese protokollen fra LVSH,s årsmøte 2008

Protokoll fra årsmøtet i LVSH 6. mars 2008.

SAK 1 – registrering av delegater

Følgende delegater var til stede:

Anne Austveg Bærum kommune
Vigdis Galaaen Hamar kommune
Ole Martin Hermansen Ringsaker kommune
Liv Ingrid Vasaasen Stange kommune
Inger Staxrud Gran kommune
Reidar Eriksen Søndre Land kommune
Svein Erik Hilmen Nord-Aurdal kommune
Olaf Brastad Holmestrand kommune
Elisabeth Larsen Stokke kommune
Solveig Ege Tengesdal Eigersund kommune
Magnar Mattisdal Hå kommune
Roger Granheim Askøy kommune
Toril Einarsen Balestrand kommune
Arild Jacobsen Ørskog kommune
Modolf Hareide Skodje kommune
Øyvind Uren Vestnes kommune
Ingrid Skarstein Meldal kommune
Jarle Martin Gundersen Klæbu kommune
Kjell Trælnes Brønnøy kommune
Ann Kristin Engan Saltdal kommune
Svein Roar Jacobsen Sortland kommune
Lillian Hessen Kvæfjord kommune

Totalt 22 – stemmeberettigede delegater.

Valg dirigent:
Svein Erik Hilmen ble enstemmig valgt til dirigent

Valg av sekretær
Stein Wilthil Øhrn ble enstemmig valgt til sekretær.

SAK 2

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av dagsorden

Vedtak:
Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent

SAK 3
Beretning fra styret

Vedtak:
Styrets beretning ble enstemmig godkjent

SAK 4
Regnskap og revisjonsberetning for 2007

Vedtak:
Regnskap med revisjonsattest ble enstemmig godkjent

SAK 5
Handlingsplan for 2008 – 2009

Vedtak:

Styrets forslag til handlingsplan for 2008 – 2009 ble enstemmig vedtatt

SAK 6
Budsjettforslag for 2008

Vedtak:
Styrets forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt

Sak 7
Innkomne forslag

Forslag innkommet fra Skodje kommune ved ordfører Modolf Hareide:

LVSH skal arbeide aktivt for å endre fordelingsnøkkelen til vertkommunane slik at tilskota/inntektene pr. brukar blir mest mogleg like for alle medlemskommunane.

Forslag innkommet fra styret i LVSH ved Styreleder Svein Erik Hilmen:

LVSH har forståelse for problematikken med at det er store forskjeller i vertskommunetildelingene per vertskommunebeboer. I utgangspunktet skyldes dette forskjellene i kostnadsnivå ved den stedlige institusjonen ved overtakelsestidspunktet – i 1991.

Det er ikke gitt at dette reflekterer de reelle forskjeller i pleie- og omsorgsbehov i dag.
LVSH har siden 1996 forsøkt å få til en utjevning mellom vertskommunene ved å kreve at de kommuner som får mindre enn gjennomsnittet pr beboer, får redusert fradrag ved nedtrapping av tilskuddet som følge av frafall.

Dette har da også vært en realitet ved at vi fra 1996 oppnådde 25% reduksjon for de kommuner som mottar mindre enn gjennomsnittet pr beboer. Fra 2002 har denne prosentreduksjonen vært på 50%.

Effekten av dette ble imidlertid svekket ved at halve vertskommunetilskuddet ble lagt inn i inntektssystemet fra 2005. De kommuner som mottar mindre enn gjennomsnittet har tapt mest på dette.

LVSH bør derfor kreve å få tilbakeført de midler som ble lagt inn i inntektssystemet, slik at effekten av utjevningsordningen får virke slik som forutsatt ved avtaleinngåelsen mellom Sosialdepartementet og LVSH i 2001.

Vedtak:

Styrets innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Skodjes forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt oversendt styret til vurdering.

SAK 8
Valg

Valgkomiteen for 2008 har bestått av Ordfører Lillian Hessen – Kvæfjord og ordfører Reidar Eriksen – Søndre Land. Komiteen la fram følgende innstilling til styre for LVSH.

Leder: Varaordfører i Nord-Aurdal Svein Erik Hilmen (SP) - for ett år
Nestleder: Kommunestyremedlem i Vestnes Knut Flølo (FRP) - ikke på valg
Styremedlem: Ordfører i Ringsaker Anita Ihle Steen(AP) - for to år
Styremedlem: Helse- og omsorgssjef i Søndre Land Åse Flatland - for to år
Styremedlem: Administrasjonssjef i Kvæfjord Birger Bjørnstad - ikke på valg

Vararepresentanter for ett år:

For de folkevalgte:
Ordfører i Sortland Svein Roar Jacobsen (AP)

For de administrativt valgte:
Tjenesteleder i Bærum kommune Anne Austveg

Alle valgene var enstemmige.

Valg av valgkomité:

Vedtak:
Lillian Hessen og Reidar Eriksen ble enstemmig gjenvalgt som valgkomité for 2009.

Den gjenvalgte leder hevet møtet ved å takke for tilliten

For protokoll:
Stein Wilthil Øhrn /s/