tirsdag, 07 desember 2010 00:09

Årsmøteprotokoll 2007

Her følger protokoll fra årsmøtet i LVSH torsdag 24 mai 2007

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I LVSH 24. MAI 2007

SAK 1 Registrering av delegater

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Det var 18 stemmeberettigede delegater til stede. Navneliste følger vedlagt protokollen.

Innkalling og dagsorden godkjent

SAK 2 Valg av dirigent

Valg av sekretær

Vedtak: Som møteleder ble valgt Per-Eivind Johansen

Som sekretær ble valgt Stein Wilthil Øhrn

SAK 3 Beretning fra styret

Vedtak: Beretningen ble enstemmig godkjent

SAK 4 Regnskap for 2006

Vedtak: Regnskapet med revisjonsrapport ble enstemmig godkjent

SAK 5 Handlingsplan 07/08

Det forelå ett tilleggsforslag fra Knut Flølo:

Under punkt 2 – strategi: Følgende setning strykes: ”og ved å arrangere konferanser i regi av LVSH” Forslaget ble vedtatt med 13 stemmer.

Vedtak: Forslaget til handlingsplan med tilleggsforslag fra Knut Flølo be enstemmig vedtatt.

SAK 6 Budsjett 2007

Vedtak: Styrets forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.

SAK 7 Innkomne saker

Det var ingen innkomne saker.

SAK 8 Valg

Sigmund Stene la fram valgkomiteens innstilling:

Leder Svein Erik Hilmen ordfører Nord-Aurdal (SP) for ett år

Nestleder Knut Flølo ordfører Vestnes (FRP) for to år

Styremedlem Birger Bjørnstad adm.sjef Kvæfjord for to år

Varamedlem Svein Roar Jacobsen ordfører Sortland for ett år

Varamedlem Åse Flatland omsorgssjef Søndre Land for ett år

Vedtak: Alle de foreslåtte ble enstemmig valgt.

Følgende personer var ikke på valg og fortsetter derfor i styret ett år til:

Styremedlem Ingrid Skarstein ordfører Meldal (A) for ett år

Styremedlem Johnny Nilssen kommunalsjef Klæbu for ett år

Valg av valgkomité:

Vedtak: Siden det er kommunevalg til høsten og derfor usikkert om hvem som viol være ordførere i de ulike vertskommuner – får styret i fullmakt å oppnevne valgkomité etter valget.

Årsmøtet ble hevet og den nye leder Svein Erik Hilmen takket for tilliten som nyvalgt styreleder i LVSH.

For protokoll: Stein Wilthil Øhrn/s/

Delegater på årsmøtet i LVSH 24. mai 2007

Roger Granheim Askøy

Anne Austveg Bærum

Sølve Braut Hå

Clas Hirsch Stokke

Marit Torkildsen Holmestrand

Bjørn Jahrn Stange

Lillian Hessen Kvæfjord

Reidar Eriksen Søndre Land

Svein Erik Hilmen Nord-Aurdal

Ingrid Skarstein Meldal

Johnny Nilssen Klæbu

John Skaara Eigersund

Svein Roar Jacobsen Sortland

Kjell Magne Johansen Saltdal

Elin M. Stavem Østre Toten

Sigmund Stene Ørskog

Irene W. Johansen Brønnøy

Knut Flølo Vestnes