tirsdag, 07 desember 2010 00:01

Årsmøteprotokoll 2003

årsmøtereferat fra 2003

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I LVSH PÅ QUALITY HOTEL ARTICUS I HARSTAD 24 APRIL 2003

1. Styrets leder Per-Eivind Johansen åpnet årsmøtet, foretok navneopprop og ønsket samtlige velkommen.

2. Konstituering

Per-Eivind Johansen ble enstemmig valgt som dirigent

Stein Wilthil Øhrn ble enstemmig valgt som referent

3. Beretning

Per-Eivind Johansen la fram styrets beretning for årsmøteperioden

Vedtak: Styrets ble tatt til orientering

  1. Handlingsplan for 2003

Per-Eivind Johansen la fram styrets forslag til handlingsplan

Følgende tilleggsforslag ble fremmet:

Fra Roald Fiksdal: Under 2. avsnitt i punkt 3 Samarbeidsparter tillegges Kommunal- og regionaldepartementet, Finansdepartementet og KS.

Fra Arne Lunde: Som et nytt siste avsnitt under punkt 3 Spesielt må LVSH arbeide aktivt sammen med ASVL for at arbeids og sysselsettingstiltak for yrkeshemmede (VTA og PV- bedrifter) blir fullfinansiert av staten.

Fra Asbjørn Olafson: som tillegg til under punkt 4 informasjon: Da det er kommunevalg til høsten blir det en spesiell oppgave å få kontakt med nye politiske ledere i vertskommunene. Det avholdes et eget møte etter valget hvor den politiske ledelsen i vertskommunene inviteres.

Vedtak: Styrets forslag til handlingsplan samt tre tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

  1. Regnskap 2002

Per-Eivind Johansen la fram regnskapet for 2002

Vedtak: I påvente av endelig regnskap med revisjonsrapport blir regnskap pr 31/12-02 tatt til orientering. Styret får i fullmakt å godkjenne det endelige regnskap med revisjonsrapport når denne foreligger fra Kommunenes sentralforbund. Revisjonsrapporten sendes medlemskommunene.

  1. Budsjett 2003

Stein Wilthil Øhrn la fra styrets forslag til budsjett og la selv fra ett tilleggsforslag: Det føre eget regnskap for interkommunalt vertskommuneprosjekt.

Vedtak: Styrets forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.

  1. Valg:

Asbjørn Olafson la fram valgkomiteens innstilling.

Leder : Per-Eivind Johansen (H) Ordfører i Stokke kommune

Nestleder: Marit Myklebust (A) Ordfører i Eigersund kommune

Pol.styrmed: Roald Fiksdal (A) Ordfører i Vestnes kommune

Adm. Styre: Birger Bjørnstad Administrasjonssjef i Kvæfjord kommune

Johnny Nilssen Assisterende rådmann i Klæbu kommune

Pol.vara: Åse Kari Einevoll (V) Ordfører i Balestrand kommune

Adm.vara: Ole Martin Hermansen H/S-sjef i Ringsaker kommune

Alle valg var enstemmige.

Styret fikk i fullmakt å utnevne valgkomite etter kommunevalget.

Møtet hevet

Stein Wilthil Øhrn

Referent

STEMMEBERETTIGEDE DELEGATER VED ÅRSMØTET 2003

Ole Martin Hermansen Ringsaker kommune

Bjørn Jahrn Stange kommune

Bjørnar Eidsvik Østre Toten kommune

Astrid Bilden Gran kommune

Reidar Eriksen Søndre Land kommune

Ola N. Døvre Nord-Aurdal kommune

Arne Lunde Holmestrand kommune

Per-Eivind Johansen Stokke kommune

Marit Myklebust Eigersund kommune

Jan Gjøse Hå kommune

Åslaug Bøhn Botnen Kvam kommune

Roger Granheim Askøy kommune

Rolf A. Haugstvedt Balestrand kommune

Ole Stokke Skodje kommune

Roald Fiksdal Vestnes kommune

Kjell Magne Johansen Saltdal kommune

Ingolf Markussen Sortland kommune

Asbjørn Olafson Kvæfjord kommune

Mer i denne kategorien Årsmøteprotokoll 2005 »