tirsdag, 07 desember 2010 00:00

Årsmøteprotokoll 2005

referat fra årsmøtet i Bærum i 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I LVSH 26. MAI 2005

Møtet startet med opprop av delegater. Det var 23 stemmeberettigede til stede.

SAK 1 Valg av møteleder og referent.

VEDTAK: Per-Eivind Johansen ble valgt til møteleder

Stein Wilthil Øhrn ble valgt til referent

SAK 2 Godkjenning av innkalling og saksliste

Møteleder foreslo å forandre rekkefølgen på sak 7 og 8. Dette ble bifalt.

VEDTAK: Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent

SAK 3 Beretning fra styret

VEDTAK: Beretningen ble enstemmig godkjent

SAK 4 Regnskap 2004

Det ble ytret ønske om at regnskapet for 2005 blir lagt fram som et balanseregnskap.

VEDTAK: Regnskap og revisjonsrapport ble enstemmig godkjent

SAK 5 Forslag til Handlingsplan for 2005

Det ble fremmet forslag om ett tillegg til punkt 4 i handlingsplanen: ”Det bør arbeides for å opprette egen hjemmeside for LVSH”.

VEDTAK: Styrets forslag til handlingsplan og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt

SAK 6 Forslag til budsjett for 2005

VEDTAK: Styrets forslag til budsjett for 2005 ble enstemmig vedtatt

SAK 7 VALG

Valgkomiteen la fram følgende forslag:

Leder: Per-Eivind Johansen

Nestleder: Rigmor Aasrud

Styremedlem: Knut Flølo

Birger Bjørnstad

Johnny Nilssen

Varamedlem: Jon Skåra

Anne Austveg

VEDTAK: Alle ble enstemmig valgt

Valg av valgkomite

Følgende personer ble foreslått til valgkomiteen for 2006:

Ivar Skei, Lillian Hessen og Thor Lillehovde

VEDTAK: Alle ble enstemmig valgt

SAK 8 Forslag til vedtekter for LVSH

Til punkt 4 i vedtektene ble foreslått:

”Begge kjønn bør være representert med minst to Det skal to vararepresentanter, en politisk og en administrativ representant”

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Det ble fremmet et endringsforslag til punkt 6 – utmelding:

”Det løper en frist på et år for uttreden av LVSH, regnet fra førstkommende årsskifte etter at en kommunes utmelding er meddelt til styret.”

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Det ble foreslått en endring i vedtektenes punkt 8 – Oppløsning –

” Første setning i forslaget utgår”

Forslaget ble enstemmig vedtatt

VEDTAK: Styrets forslag til vedtekter med vedtatte tillegg, ble enstemmig vedtatt.

Møtet hevet

For protokoll:

Stein Wilthil Øhrn

Stemmeberettigede delegater ved årsmøtet 2005:

Vigdis Galaaen Hamar

Roger Granheim Askøy

Knut Flølo Vestnes

Nils Ingar Aabol Stokke

Arne Lunde Holmestrand

Thor Lillehovde Ringsaker

Reidar Eriksen Søndre Land

Lillian Hessen Kvæfjord

Harald Berglie Hå

Jon Skåra Eigersund

Bjørn Jahrn Stange

Svein Roar Jacobsen Sortland

Gunnar Skaug Moss

Sigmund Stene Ørskog

Johnny Nilssen Klæbu

Arne L.Haugen Meldal

Åslaug Bøhn Botnen Kvam

Eivind Kvisgård Nord-Aurdal

Benthe Runden Bærum

Toril Einarsen Balestrand

Terje Vadset Skodje

Kjell Magne Johansen Saltdal

Gitte Korvann Gran